Főoldal » Archív » Letartóztatása akadályozta meg a fiatalt abban, hogy még több autót kössön el- A Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat két vád­lot­tal szem­ben, akik közül I. rendű vád­lott három gép­ko­csi­val köz­le­ke­dett enge­dély nél­kül, majd az önké­nyes hasz­ná­la­tot köve­tő­en lopott is az egyik jár­mű­ből.

A 19 éves elkö­ve­tő 2019 decem­be­ré­ben Somogy­sár­dról, majd 2020 feb­ru­ár 10-én Újvár­fal­vá­ról és Kapos­vár­ról lova­sí­tott meg az udva­ro­kon, illet­ve az utcán leál­lí­tott olyan gép­jár­mű­ve­ket, amik nem vol­tak lezár­va és az indí­tó­kul­cso­kat is a jár­mű­vek­ben hagy­ták. I. rendű vád­lott az utób­bi alka­lom­mal nem egye­dül autó­zott, két barát­ját is magá­val vitte, ami­kor a Kapos­vár­ról elkö­tött kocsi­val Bala­ton­feny­ves­re köz­le­ke­dett.

A Bala­ton par­ton a fia­ta­lok továb­bi bűn­cse­lek­ményt követ­tek el, mivel Bala­ton­bog­lá­ron egy lakás­ba a nyi­tott ajtón át bemen­tek és onnan fény­ké­pe­ző­gé­pet, mobil­te­le­fo­no­kat és édes­sé­get lop­tak el.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő I. rendű vád­lot­tal szem­ben 2 év bör­tön­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést indít­vá­nyo­zott, amennyi­ben a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­ri, míg II. rendű vád­lot­tal szem­ben 1 év pró­bá­ra bocsá­tás az indít­vány.