Főoldal » Archív » Letartóztatását indítványozta az ügyészség a bicskei ismerősét leszúró férfinak

A Fejér Megyei Főügyész­ség ember­ölés és kifosz­tás bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a huszon­há­rom éves fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2018. már­ci­us 3-án, az esti órák­ban, egy bics­kei hét­vé­gi ház­ban az ingat­lan tulaj­do­no­sát, szó­vál­tás és dula­ko­dás után, kés­sel leszúrta.

A gya­nú­sí­tott, aki a sér­tet­tel több hóna­pon keresz­tül együtt lakott annak házá­ban, a sér­tet­tel tör­tént ita­lo­zás és szó­vál­tás után őt bán­tal­maz­ta, majd a felső tes­tén, a fején, illet­ve a nyak­tá­jé­kán több alka­lom­mal egy kés­sel meg­szúr­ta, amely miatt a férfi rövid időn belül elhunyt.

A gya­nú­sí­tott a vér­rel szennye­zett ruhá­ját az ingat­lan­ban hátra hagy­ta, magá­hoz vette a sér­tett pénz­tár­cá­ját a benne lévő 10.000,- Ft kész­pénz­zel, majd a ház­ban tar­tóz­ko­dó barát­nő­jé­vel együtt Buda­pest­re uta­zott vonat­tal. Más­nap a gya­nú­sí­tott isme­rő­sé­hez men­tek Török­bá­lint­ra, ahol a nyo­mo­zó ható­ság elfog­ta őket.

Az elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek kiemel­ke­dő tár­gyi súlyá­ra és tör­vé­nyi fenye­ge­tett­sé­gé­re, a gya­nú­sí­tott haj­lék­ta­lan élet­mód­já­ra, vala­mint a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se után tanú­sí­tott maga­tar­tá­sá­ra figye­lem­mel ala­po­san lehet tar­ta­ni attól, hogy sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén szö­kés­sel vagy elrej­tő­zés­sel vonná ki magát a bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alól.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a mai napon elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, a dön­tés jogerős.