Főoldal » Hírek » Központi Nyomozó Főügyészség » Letartóztatásban a férfi, aki bajonettel fenyegette meg a vele szemben intézkedő rendőrt – fotókkal – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak és más bűn­cse­lek­mény miatt nyo­moz a rend­őrt szi­dal­ma­zó, majd bajo­net­tel fenye­ge­tő férfi ellen.

A Tamá­si Rend­őr­ka­pi­tány­ság rend­őre 2023. augusz­tus 12-én az esti órák­ban, egy Tolna vár­me­gyei tele­pü­lés üzlet­he­lyi­sé­ge mel­lett azért intéz­ke­dett egy fér­fi­val szem­ben, mert a férfi izma­it fesze­get­ve, vicso­rít­va, kihí­vó­an visel­ke­dett vele szem­ben, illet­ve felé is köpött.

Az ittas álla­po­tú férfi trá­gár sza­vak­kal szi­dal­maz­ta a vele szem­ben intéz­ke­dő rend­őrt, aki­nek el is kel­lett lök­nie magá­tól a felé köze­le­dő fér­fit annak érde­ké­ben, hogy távolt tart­sa magától.

A végig agresszí­van visel­ke­dő férfi ekkor egy lépést hát­rált, majd a „Na most figyelj!” fel­ki­ál­tás­sal a közel­ben lévő asz­ta­lon elhe­lye­zett háti­zsák­já­hoz nyúlt, ami­ben egy 24 cm pen­ge­hosszú­sá­gú bajo­net­tet tar­tott. Miu­tán a rend­őr ész­lel­te a bajo­ne­tett, annak meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben, hogy a férfi azt hasz­nál­ni tudja, ellök­te őt a táskától.

A férfi ezt köve­tő­en a láb­szá­rán meg­rúg­ta az intéz­ke­dő rend­őrt, aki ettől el is vesz­tet­te az egyen­sú­lyát, majd ami­kor ismé­tel­ten meg akar­ta őt rúgni, véde­ke­zé­sül meg­ütöt­te a fér­fit. A rend­őr­nek csak ezt köve­tő­en sike­rült a fér­fit testi kény­szer alkal­ma­zá­sá­val, vala­mint a segít­sé­gé­re siető sze­mé­lyek köz­re­mű­kö­dé­sé­vel megfékeznie.

A rend­őr a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben könnyű sérü­lést szenvedett.

A Kapos­vá­ri Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta az őri­zet­be vett, majd fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­nek és könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt gya­nú­sí­tott­ként kihall­ga­tott férfi letar­tóz­ta­tá­sát, amit a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság 2023. augusz­tus 15-én el is rendelt.