Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények » Letartóztatásban a regölyi emberölés gyanúsítottja – a Tolna Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tolna Vár­me­gyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság ma egy hónap­ra elren­del­te annak a 42 éves fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint meg­öl­te a 43 éves bátyját.

Az eddi­gi ada­tok sze­rint a gya­nú­sí­tott és test­vé­re közös ház­tar­tá­sá­ban éltek. Múlt hét pén­te­két meg­elő­ző­en a gya­nú­sí­tott eddig tisz­tá­zat­lan okból ott­ho­nuk­ban egy kb. 80 cm hosszú­sá­gú farúd­dal fejbe ütöt­te a sér­tet­tet. Az elszen­ve­dett sérü­lé­sek miatt a sér­tett az éle­tét vesz­tet­te. A gya­nú­sí­tott a sér­tett holt­tes­tét ezután zsák­ba, majd az udva­ron egy gödör­be helyez­te, ame­lyet ruhák­kal, ágy­ne­műk­kel és föld­del fedett be.

A sér­tett eltű­né­se miatt az isme­rő­sei beje­len­tést tet­tek a rend­őr­ség­re. Az augusz­tus 18-án tar­tott rend­őri ellen­őr­zés során a férfi fel­fed­te, hogy hová rej­tet­te test­vé­re holttestét.

A Tolna Vár­me­gyei Rendőr-főkapitányság nyo­mo­zói a fér­fit ember­ölés bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt hall­gat­ták ki gya­nú­sí­tott­ként, amely bűn­cse­lek­ményt a tör­vény 5 évtől 15 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li büntetni.

A bűn­cse­lek­mény jel­le­gé­re és a nyo­mo­zás érde­ke­i­re figye­lem­mel a főügyész­ség indít­ványt tett a gya­nú­sí­tott letartóztatására.

A járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva egy hónap­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tott letartóztatását.