Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Központi Nyomozó Főügyészség » Letartóztatásban a születésnapot ünneplő család négy tagja – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt ren­delt el nyo­mo­zást négy fővel szem­ben, akik a han­gos szü­le­tés­na­pi ren­dez­vény miatt kiér­ke­ző rend­őrök­re támad­tak, őket fenyegették.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vár­me­gyei tele­pü­lé­sen 2023. augusz­tus 16-án szü­le­tés­na­pot tar­tott egy csa­lád, ahol han­go­san ita­loz­tak. A szom­szé­dok csend­há­bo­rí­tás miat­ti beje­len­té­sé­re a hely­szín­re rend­őrök érkez­tek, akik fel­szó­lí­tot­ták a szó­ra­ko­zó­kat, hogy hal­kít­sák le a zenét, majd távoz­tak. Ezután ismé­telt beje­len­tés érke­zett a han­gos­ko­dás­ról, mire erő­sí­tés­sel vonul­tak ki a rend­őrök intézkedni.

A rend­őrök meg­ér­ke­zé­se­kor a szü­le­tés­nap­ját ünnep­lő férfi kiment a ház elé és ököl­be szo­rí­tott kéz­zel sér­te­get­te a rend­őrö­ket, majd meg is köze­lí­tet­te az egyik intéz­ke­dő jár­őrt és kezét tovább­ra is ököl­be szo­rít­va fenye­get­te. Eköz­ben az ünne­pelt férfi test­vé­re is meg­je­lent, aki szin­tén sér­te­get­te a rend­őrö­ket, majd pedig az egyik intéz­ke­dő jár­őrt kezé­vel, nagy erő­vel meg­lök­te, aki ennek követ­kez­té­ben elvesz­tet­te egyen­sú­lyát. Mivel a két férfi ezután is táma­dó maga­tar­tást tanú­sí­tott, az egyik rend­őr könny­fa­kasz­tó gázt alkal­ma­zott, ami miatt a test­vé­rek besza­lad­tak házuk udvarába.

A meg­erő­sí­tett rend­őri jelen­lét elle­né­re az elkö­ve­tők tovább foly­tat­ták a rend­őri intéz­ke­dés során az agresszív maga­tar­tást. A szü­le­tés­nap­ját ünnep­lő férfi élet­tár­sa azt közöl­te a rend­őrök­kel, hogy, ha nem lenne ott a gyer­me­ke, akkor fel­da­ra­bol­ná és meg­szur­kál­ná őket, míg az ünne­pelt férfi test­vé­re az őt fel­szó­lí­tó rend­őrt meg­rán­tot­ta és mell­ka­son lökte, egy másik rend­őrt pedig lefe­jelt. A férfi élet­tár­sa, aki­nél egy lavór víz volt, azért, hogy meg­aka­dá­lyoz­za élet­tár­sa bilin­cse­lé­sét, leön­töt­te a rend­őrt. A rend­őrök az ellen­ál­lás elle­né­re meg­bi­lin­csel­ték a két fér­fit, azon­ban az egyik elkö­ve­tő élet­tár­sa tovább­ra is aka­dá­lyoz­ni pró­bál­ta az intéz­ke­dést, azzal, hogy meg­ra­gad­ta a rend­őrök kezét és azt kia­bál­ta, hogy nem vihe­tik el a férfit.

Ami­kor a rend­őrök pró­bál­ták a köz­ren­det hely­re­ál­lí­ta­ni, vissza­ér­ke­zett a hely­szín­re a fér­fi­ak lány­test­vé­re, aki kezé­ben egy gyer­mek­kel az egyik rend­őr irá­nyá­ba futott és meg­pró­bál­ta arcon ütni, ami nem sikerült.

Az ügyész­ség a négy elkö­ve­tőt vett őri­zet­be és a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben indít­vá­nyoz­ta letar­tóz­ta­tá­suk elren­de­lé­sét, melyet a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság pén­te­ken egy hónap­ra elrendelt.