Főoldal » Archív » Letartóztatásban marad a férfi, aki megölt egy oroszlányi fiatal nőt- A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészég sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja meg­hosszab­bí­tot­ta a letar­tóz­ta­tá­sát annak az 55 éves fér­fi­nak, aki  2019. decem­ber végén egy orosz­lá­nyi lakás­ban meg­ölt egy 36 éves nőt.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2019. decem­ber 30-án 16 óra és 2019. decem­ber 31-én 06 óra 30 perc közöt­ti idő­ben Orosz­lá­nyon egy lakás­ban meg­ölt egy 36 éves orosz­lá­nyi haj­lék­ta­lan nőt úgy, hogy elvág­ta a nya­kát és mell­ka­sát, hasát több­ször meg­szúr­ta. A sér­tett bele­halt a sérülésekbe.

Az ügyész­ség koráb­ban beszá­molt arról, hogy a járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra - az indít­vány­ban fog­lal­tak szerint- egy hónap idő­tar­tam­ra, 2020. feb­ru­ár 3-ig elren­del­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát. A koráb­bi saj­tó­köz­le­mény a követ­ke­ző lin­ken érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/letartoztattak-az-oroszlanyi-no-megolesevel-gyanusitott-ferfit/

Az ügyész­ség 2020. janu­ár 24-én indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró­nak, hogy hosszab­bít­sa meg a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát három hónap­pal tekin­tet­tel arra, hogy a gya­nú­sí­tot­tal szem­ben tovább­ra is fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés veszélye.

A járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az indít­vány­nak helyt adott és annak meg­fe­le­lő­en a férfi letar­tóz­ta­tá­sát továb­bi három hónap­pal, 2020. októ­ber 3-ig meghosszabbította.