Főoldal » Hírek » Letartóztatásban marad a kislányokat szexuálisan molesztáló „pótnagypapa”

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­nak meg­fe­le­lő­en fenn­tar­tot­ta a bíró­ság annak a tatár­szent­györ­gyi idős fér­fi­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki három kis­lányt molesz­tált szexuálisan.

A fér­fit a Sze­ge­di Tör­vény­szék a volt élet­tár­sa uno­kái sérel­mé­re foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te és sze­xu­á­lis vissza­élés bűn­tet­te miatt - nem jog­erő­sen - 8 év 6 hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélte.

Az első­fo­kú íté­let­ben meg­ál­la­pí­tot­tak sze­rint a vád­lott 2009. és 2016. között - az őt nagy­apá­nak tekin­tő, fel­ügye­le­te alatt álló - három kis­ko­rú lánnyal vál­to­zó rend­sze­res­ség­gel vég­zett sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nye­ket, volt olyan, amit játék­nak álcá­zott. A ter­helt súlyo­san trau­ma­ti­zál­ta a gyer­me­kek sze­xu­á­lis fej­lő­dé­sét. A bűn­cse­lek­mé­nyek fel­de­rí­té­sé­hez az veze­tett, hogy a sér­tet­tek 2016 decem­be­ré­ben édes­any­juk­nak beszá­mol­tak a történtekről.

Az első­fo­kú íté­let­tel szem­ben az ügyész­ség a vád­lott ter­hé­re a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa, illet­ve rész­ben elté­rő minő­sí­tés, míg a vád­lott és védő­je elsőd­le­ge­sen fel­men­tés, másod­la­go­san eny­hí­tés érde­ké­ben fellebbezett.

A fel­leb­be­zé­sek­ről a másod­fo­kú eljá­rást lefoly­ta­tó Sze­ge­di Íté­lő­táb­la fog dönteni.