Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség » Letartóztatásban maradhat az a férfi, aki megölte az oroszlányi fiatal nőt- a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tá­sa meg­hosszab­bí­tá­sát annak a fér­fi­nak, aki Orosz­lá­nyon egy lakás­ban, 2019 decem­be­ré­ben meg­ölt egy 36 éves nőt.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2019 decem­be­ré­ben Orosz­lá­nyon egy lakás­ban meg­ölt egy 36 éves orosz­lá­nyi haj­lék­ta­lan nőt úgy, hogy egy recés élű, heggyel bíró kés­sel a nya­kát elvág­ta, mell­ka­sát és hasát több alka­lom­mal meg­szúr­ta. A sér­tett halá­lá­nak oka vér­zé­ses shock volt, az elszen­ve­dett sérü­lé­sek és a halál beáll­ta között köz­vet­len oksá­gi össze­füg­gés van.

Mint aho­gyan arról az ügyész­ség koráb­ban beszá­molt (https://ugyeszseg.hu/letartoztattak-az-oroszlanyi-no-megolesevel-gyanusitott-ferfit/) a járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra 2020. janu­ár 3-án elren­del­te a férfi letartóztatását.

Az ügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró­nak a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak továb­bi három hónap­pal tör­té­nő meg­hosszab­bí­tá­sá­ra, tekin­tet­tel arra, hogy a gya­nú­sí­tot­tal szem­ben tovább­ra is fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés veszélye.

A Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az ügyé­szi indít­vány­ról ülé­sen fog dönteni.