Főoldal » Hírek » Pécsi Fellebbviteli Főügyészség » Letartóztatásban maradhatnak a Tolna megyei kábítószer-kereskedők- a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sá­ra vonat­ko­zó bíró­sá­gi hatá­ro­zat hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta azok­kal a vád­lot­tak­kal szem­ben, aki­ket az ügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel vádol.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lot­tak 2019 már­ci­u­sá­tól mari­hu­á­na, illet­ve amfetamin-tartalmú kábí­tó­sze­rek érté­ke­sí­té­sét haszon­szer­zé­si cél­lal, szer­ve­zet­ten bonyo­lí­tot­ták Tolna megye terü­le­tén. Ezért az ügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­ben emelt vádat elle­nük. Egyi­kük az érté­ke­sí­té­si folya­mat­ba egy alka­lom­mal -akkor kiskorú- lányát is bevon­ta, amely­re tekin­tet­tel a vád­ha­tó­ság tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel is vádol­ja.

Az ügy­ben első­fo­kon eljá­ró Szek­szár­di Tör­vény­szék a vád­lot­tak 2019 szep­tem­be­ré­ben elren­delt letar­tóz­ta­tá­sát az első­fo­kú bíró­ság ügy­dön­tő hatá­ro­za­tá­nak kihir­de­té­sé­ig fenn­tar­tot­ta. A vég­zés ellen az egyik vád­lott fel­leb­be­zett, tár­sá­val szem­ben a vég­zés jog­erő­re emel­ke­dett.

A fel­leb­be­zés foly­tán indult másod­fo­kú eljá­rás­ban a Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sá­ról ren­del­ke­ző tör­vény­szé­ki vég­zés hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta. A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség indít­vá­nyá­ban arra hivat­ko­zott, hogy a vád­lot­tak elő­éle­té­re, vala­mint a vád­be­li bűn­cse­lek­mény miatt kiszab­ha­tó sza­bad­ság­vesz­tés hosszabb tar­ta­má­ra figye­lem­mel mind­ket­tő­jük­nél fenn­áll a szö­kés vagy elrej­tő­zés, illet­ve az ismé­telt bűn­el­kö­ve­tés veszé­lye. A bün­te­tő­el­já­rás cél­jai így a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dés alkal­ma­zá­sát teszik indo­kolt­tá. A letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sa tehát a fel­leb­be­zést elő­ter­jesz­tő vád­lot­tal szem­ben is szük­sé­ges.

A jog­or­vos­la­ti kére­lem­ről a Pécsi Íté­lő­táb­la dönt.