Főoldal » Archív » Letartóztatásban maradnak az idős sértettek kifosztói

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség a két­rend­be­li kifosz­tás bűn­tet­te és a két­rend­be­li lopás vét­sé­ge miatt indult bűn­ügy­ben indít­ványt tett annak a nőnek és fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sa hosszab­bí­tá­sá­ra, akik idős sze­mé­lyek érté­ke­it vet­ték el, kihasz­nál­va azok véde­ke­zés­re kor­lá­to­zott állapotát. 

Az indít­vány sze­rint meg­ala­po­zott a gyanú arra, hogy az elkö­ve­tők a követ­ke­ző bűn­cse­lek­mé­nye­ket követ­ték el:

Az elkö­ve­tők 2019. már­ci­us 4. nap­ján 13 óra után egy tata­bá­nyai üzlet­ben a 86 éves sér­tett­hez oda­men­tek, a nő a sér­tett kezé­ben tar­tott vászon­tás­ká­ból kivet­te a pénz­tár­cá­ját, a benne lévő 11.500,- Ft készpénzzel.

A gya­nú­sí­tot­tak 2019. már­ci­us 6. nap­ján 15 óra körü­li idő­pont­ban egy másik tata­bá­nyai üzlet­ben oda­men­tek a 70 éves sér­tett­hez, aki­től a nő a jobb kabát­zse­bé­ből kivet­te a pénz­tár­cá­ját, a benne lévő 98.500,- Ft készpénzzel.

Az elkö­ve­tők 2019. már­ci­us 08. nap­ján 09 óra 30 perc körül egy követ­ke­ző tata­bá­nyai üzlet­ben oda­men­tek a sér­tett­hez, aki­nek a figyel­met­len­sé­gét kihasz­nál­va a nő a bevá­sár­ló kocsi­ra helye­zett kézi­tás­ká­ból kivet­te a sér­tett pénz­tár­cá­ját, a benne lévő 30.000,- Ft kész­pénz­zel, bank­kár­tyá­val és sze­mé­lyes iratokkal.

A nő és a férfi 2019. már­ci­us 9. nap­ján 10 óra körül egy negye­dik tata­bá­nyai üzlet­ben az egyik vásár­ló­hoz oda­men­tek, és ami­kor a sér­tett a bevá­sár­ló kocsi­já­tól eltá­vo­lo­dott, a gya­nú­sí­tot­tak azt távo­labb tol­ták, majd a nő a kocsi­ban lévő rek­lám­tás­ká­ból kivet­te a a sér­tett pénz­tár­cá­ját, a benne lévő kész­pénz­zel, bank­kár­tyák­kal, együtt.

A nő cse­lek­mé­nyei köz­ben a férfi a biz­ton­sá­gi kame­rá­kat figyel­ve tes­té­vel igye­ke­zett takar­ni a társát.

Az ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a nyo­mo­zá­si bíró 2019. már­ci­us 12. nap­ján ren­del­te el, majd  2019. júni­us 12. nap­já­ig meg­hosszab­bí­tot­ta az elkö­ve­tők letar­tóz­ta­tá­sát, mert fenn áll a  bizo­nyí­tás nehe­zí­té­sé­nek és a bűn­is­mét­lés­nek a veszé­lye,  továb­bá a gya­nú­sí­tott nőt ille­tő­en az is meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy a bün­te­tő­el­já­rás­ban elér­he­tet­len­né válna, meg­szök­ne, elrejtőzne.

Az ügyész­ség újabb indít­vá­nyá­ra a ter­hel­tek letar­tóz­ta­tá­sát a bíró­ság három hónap­pal, azaz  2019. szep­tem­ber  12. nap­já­ig hosszab­bí­tot­ta meg.