Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Letartóztatták az egymilliárdos összegű útdíjak és útdíj bírságok megfizetését elkerülő fuvarozócégek főszervezőjét - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra egy hónap­ra letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja azt a 33 éves fér­fit, aki 2014-től egy köz­úti áru­fu­va­ro­zá­si tevé­keny­sé­get végző – rész­ben stró­ma­no­kat alkal­ma­zó -  cég­há­ló­za­tot működtetett.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a cég­há­ló­zat­ban vol­tak külön a teher­gép­ko­csi­kat tulaj­don­ló cégek, továb­bá olya­nok, ame­lyek ezen teher­au­tók üze­mel­te­té­sét átvet­ték és a tény­le­ges fuva­ro­zást végez­ték, vala­mint olyan cégek is, ame­lyek a part­ne­rek­kel kap­cso­lat­ban áll­tak és a fuva­ro­zó cégek helyett - szer­ző­dő fél­ként - a fuva­ro­zá­sok ellen­ér­té­két átvették.

A fel­vá­zolt cég­konst­ruk­ció segít­sé­gé­vel az elkö­ve­tők azt érték el, hogy a tény­le­ge­sen fuva­ro­zást végző cégek­hez bevé­tel nem került, azok­nak vagyo­nuk nem volt, a teher­au­tó­kat csak üze­mel­tet­ték, de azok nem vol­tak a tulaj­do­nuk­ban, vala­mint a bíró­ság által  letar­tóz­ta­tás­ba helye­zett gya­nú­sí­tott arra is ügyelt, hogy ezek­nek a fuva­ro­zó cégek­nek stró­ma­nok legye­nek a vezetői.

Az ily módon működ­te­tett fuva­ro­zó cégek­hez jelen­tet­ték be az alkal­ma­zot­ta­kat is, akik után a köz­ter­he­ket nem fizet­ték meg, továb­bá az ezen cégek által üze­mel­te­tett teher­gép­jár­mű­vek utáni útdí­jat és az útdíj meg nem fize­té­se miat­ti bír­sá­go­kat sem ren­dez­ték. Az így 2014 és 2019 között kelet­ke­zett 1 mil­li­árd forin­tot is meg­ha­la­dó köz­ter­hek­re az adó­ha­tó­ság ered­mé­nyes vég­re­haj­tást – cég­va­gyon hiá­nyá­ban –   nem tudott vezet­ni, az elkö­ve­tői szán­dék a kiala­kí­tott cég­konst­ruk­ci­ó­val éppen erre irányult.

A NAV pénz­ügyi nyo­mo­zói és IT-szakemberei 2020. októ­ber 27-én a haj­na­li órák­ban össze­han­golt akció kere­té­ben össze­sen 35 helyen tar­tot­tak kuta­tást és köny­ve­lé­si anya­go­kat, elekt­ro­ni­kus leve­le­zést, továb­bá  magyar­or­szá­gi bank­szám­lá­kon lévő össze­ge­ket, 55 db teher­gép­jár­mű­vet, két luxus­jár­mű­vet fog­lal­tak le, vala­mint egy ingat­lant és köve­te­lé­se­ket vet­tek zár alá össze­sen mint­egy 300 mil­lió Ft értékben.

A szö­kés, elrejtőzés,az eljá­rás meg­ne­he­zí­té­se, továb­bá a bűn­is­mét­lés veszé­lyei miatt letar­tóz­ta­tott fér­fit, mint a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét koor­di­ná­ló sze­mélyt  az adó­ha­tó­ság nyo­mo­zói külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­já­val, továb­bá a stró­man cég­há­ló­zat lét­re­ho­zá­sa miatt több­rend­be­li, fel­buj­tó­ként elkö­ve­tett közokirat-hamisítás bűn­tet­té­vel hall­gat­ták ki gya­nú­sí­tott­ként. A ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek bün­te­té­si téte­lé­nek felső hatá­ra 13 év szabadságvesztés.

A gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­ról ren­del­ke­ző bírói vég­zést a felek tudo­má­sul vet­ték, így az vég­le­ges. Az ügy­ben érin­tett továb­bi 10 fő gya­nú­sí­tott sza­bad­lá­bon védekezik.