Főoldal » Hírek » Levágta a lábáról a nyomkövetőt egy férfi - fotóval - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Fogoly­szö­kés miatt emelt vádat az ügyész­ség a 40 éves hol­land férfi ellen, aki meg­szö­kött a bűn­ügyi fel­ügye­let­ből, úgy, hogy levág­ta lábá­ról a nyom­kö­ve­tő eszközt.

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a 40 éves hol­land ter­hel­tet a Győri Járás­bí­ró­ság egy koráb­bi ügye miatt elítél­te 2020 novem­be­ré­ben, és a jog­erős íté­le­tig a koráb­ban elren­delt bűn­ügyi fel­ügye­le­tét fenn­tar­tot­ta. Ez azt jelen­tet­te, hogy a fér­fi­ra nyom­kö­ve­tőt sze­rel­tek, és nem hagy­hat­ta el a Győr mel­let­ti tele­pü­lé­sen lévő otthonát.

Ennek elle­né­re 2021 ápri­li­sá­bán, egy dél­után a nyom­kö­ve­tő esz­köz­ről „sza­bo­tázs” jel­zés érke­zett a rend­őr­ség­re. A ház­hoz kiér­ke­ző rend­őrök a fér­fit nem, csak a levá­gott nyom­kö­ve­tő esz­közt talál­ták meg. Pár órá­val később már az erő­sen ittas álla­pot­ban lévő ter­hel­tet is elfog­ták a településen.

Az eljá­rás során kide­rült, hogy a férfi előző nap fenye­ge­tő üze­ne­te­ket kül­dött volt élet­tár­sá­nak, köz­tük egy fotót is melyen egy, az övébe tűzött pisz­toly volt lát­ha­tó. A gáz- és riasz­tó­fegy­ver­nek minő­sü­lő pisz­tolyt a rend­őrök a ház­ku­ta­tás során meg­ta­lál­ták és le is foglalták.

A fér­fit azon­nal letar­tóz­tat­ták, és vele szem­ben az ügyész­ség fogoly­szö­kés, és minő­sí­tett zak­la­tás miatt emelt vádat, tet­té­ért hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra figye­lem­mel négy és fél évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

A nyo­mo­zás során a Győri Rend­őr­ka­pi­tány­ság rend­őrei jár­tak el, az érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.