Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » lllegális műsorszórással sértették meg 21 televíziós csatorna szerzői jogait közel 400 milliós vagyoni hátrányt okozva – a Zala Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nagy­ka­ni­zsai Járá­si Ügyész­ség emelt vádat három férfi ellen. Az elkö­ve­tők 2015 júni­u­sa és 2020 júni­u­sa között tele­ví­zi­ós szol­gál­ta­tók szer­ve­re­i­re rácsat­la­koz­va lét­re­hoz­tak egy olyan saját web­ol­da­lon működ­te­tett online „strea­ming” szol­gál­ta­tást, melyen saját elő­fi­ze­tő­ik­nek tud­ták biz­to­sí­ta­ni más tele­ví­zió­csa­tor­nák adá­sát szer­zői jog­díj meg­fi­ze­té­se nélkül.

A vád­irat sze­rint a nagy­ka­ni­zsai vád­lott és buda­pes­ti bűn­tár­sa egy web­ol­dalt hoz­tak létre, majd az elkö­ve­tő fővá­ro­si laká­sá­ban kiala­kí­tott tech­ni­kai hát­tér­rel, 21 tele­ví­zi­ós csa­tor­na jog­tu­laj­do­no­sa­i­nak enge­dé­lye nél­kül végez­tek műsor­szó­rást. A szol­gál­ta­tást a fel­hasz­ná­lók a web­ol­da­lon tör­té­nő regiszt­rá­ci­ó­val tud­ták igény­be venni, elő­fi­ze­té­si díj fize­té­sé­nek vál­la­lá­sa mellett.

A vád­lot­tak több mint 3000 fel­hasz­ná­ló részé­re non­stop elér­he­tő, online tv szol­gál­ta­tást kínál­ták, 112 magyar nyel­vű csa­tor­ná­val. Az alap­cso­mag díja 2000 forint volt havon­ta, az extra cso­ma­gért 5000 forin­tot kel­lett fizet­ni a regiszt­rált fel­hasz­ná­lók­nak, melyet a har­ma­dik tár­suk nevé­re nyi­tott Pay­Pal szám­lá­ra kér­tek utalni.

A szer­zői jogi tör­vény értel­mé­ben a televízió-szervezet hoz­zá­já­ru­lá­sa szük­sé­ges műso­rá­nak köz­ve­tí­té­sé­hez, amely belép­ti díj elle­né­ben hoz­zá­fér­he­tő csak a közön­ség szá­má­ra. A vád­lot­tak az ille­gá­lis tele­ví­zió szol­gál­ta­tást enge­dély és a szer­zői jog jogo­sult­ja részé­re járó díja­zás meg­fi­ze­té­se nél­kül üzemeltették.

A bűn­ban­da tag­jai az ille­gá­lis műsor­szó­rás­ból befo­lyó bevé­te­len közö­sen osz­toz­tak, össze­sen 21 tv csa­tor­ná­nak, mint a szer­zői jogok tulaj­do­no­sa­i­nak közel 400 mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt okoztak.

A Nagy­ka­ni­zsai Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó szer­zői vagy szer­zői jog­hoz kap­cso­ló­dó jogok meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te, vala­mint pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt emelt vádat.