Főoldal » Hírek » Lopott a takarításra jelentkező nő - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Vádat emelt az ügyész­ség a nő ellen, aki taka­rí­tás­ra jelent­ke­zett, de már az első alka­lom­mal lopott a megbízójától

A Sop­ro­ni Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a sér­tett újság­hir­de­té­sé­re jelent­ke­zett az 50 éves ter­helt, és vál­lal­ta, hogy heti egy alka­lom­mal kita­ka­rít­ja a sér­tett laká­sát. Az első taka­rí­tás­ra 2021 júli­u­sá­ban került volna sor, azon­ban a vád­lott, miu­tán egye­dül maradt a lakás­ban össze­szed­te meg­bí­zó­ja ruhá­it, par­füm­jét és pár üveg alko­holt, majd a lakás­ból távozott.

A nő össze­sen 323.000 forint érté­kű ingó­sá­got, vala­mint meg­bí­zó­ja útle­ve­lét vitte magá­val, melyek közül végül 108.000 forint érté­kű ruhát vissza­adott a sértettnek.

A vád­lott ellen az ügyész­ség minő­sí­tett lopás miatt emelt vádat. Vele szem­ben három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

A nyo­mo­zás során a Sop­ro­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság mun­ka­tár­sai jár­tak el, az érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Sop­ro­ni Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.