Főoldal » Archív » Majdnem kiverte a nő szemét, mert nem feküdt le vele

Aljas indok­ból elkö­ve­tett mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség egy több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben, aki alkal­mi nőis­me­rő­sét azért bán­tal­maz­ta, mert vissza­uta­sí­tot­ta a sze­xu­á­lis köze­le­dé­sét.

Az 50 éves vád­lott 2018 feb­ru­ár­já­ban haj­lék­ta­lan­ként élt a kapos­vá­ri busz­pá­lya­ud­var kör­nyé­kén, ahol éjsza­kán­ként egy hasz­ná­la­ton kívü­li helyi­ség­ben húzta meg magát tár­sa­i­val.

Egy este a pálya­ud­va­ron a vád­lott meg­is­mer­ke­dett az egyik isme­rő­sé­vel beszél­ge­tő nővel, majd vala­mennyi­en ita­loz­ni kezd­tek. A sér­tett köz­ben lekés­te az utol­só buszát, ezért a vád­lott fel­aján­lot­ta neki, hogy alud­jon velük, amit a nő elfo­ga­dott.

A haj­na­li órák­ban a még min­dig ittas vád­lott nemi kap­cso­lat léte­sí­té­se cél­já­ból vet­kőz­tet­ni kezd­te a sér­tet­tet, aki ez ellen szó­ban til­ta­ko­zott és meg­pró­bál­ta leál­lí­ta­ni a fér­fit. A vád­lott a vissza­uta­sí­tás miatt, bosszú­ból a mat­ra­con fekvő sér­tet­tet ököl­lel és bot­tal több­ször meg­ütöt­te, vala­mint haját tépte.

A vád­lott a nő álla­po­tát látva ugyan segít­sé­get hívott, azon­ban a sér­tett­nek a vád­lott bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben bal sze­mén mara­dan­dó, jelen­tős mér­té­kű látás­rom­lá­sa ala­kult ki.

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a más ügy­ben jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltő vád­lot­tat fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­je, annak tar­ta­mát elő­ké­szí­tő ülé­sen tör­té­nő beis­me­rés ese­tén 4 év 3 hónap­ban álla­pít­sa meg.