Főoldal » Hírek » Maradandó sérülést okozó balesete után ismét ivott és karambolozott egy nő - fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te és ittas jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt vádat emelt egy nővel szem­ben, aki 2020 janu­ár­já­ban több­ször is alko­hol, vala­mint gyógy­sze­rek hatá­sa alatt veze­tett. Egyik eset­ben egy zeb­rán sza­bá­lyo­san átke­lő nőt ütött el, aki­nek a bal­eset követ­kez­té­ben mara­dan­dó sérü­lé­se keletkezett.

A vád­irat sze­rint a nő 2020. janu­ár 27-én, a déli órák­ban, Kecs­ke­mé­ten a Nyíri úton bódult álla­pot­ban köz­le­ke­dett autó­já­val, ami­kor egy kije­lölt gya­log­át­ke­lő­hely előtt nem adott elsőbb­sé­get a kerék­pár­ját maga mel­lett toló asszony­nak, és elütöt­te. A a sér­tett elesett, elve­szí­tet­te az esz­mé­le­tét és súlyos, élet­ve­szé­lyes koponya-, vala­mint mara­dan­dó káro­so­dás vissza­ma­ra­dá­sa mel­lett gyó­gyu­ló vég­tag sérü­lé­se­ket szenvedett.

A nő szer­ve­ze­té­ben kisebb mennyi­sé­gű alko­hol mel­lett köz­pon­ti ideg­rend­szer­re ható gyógy­sze­rek is vol­tak, ame­lyek együt­te­sen a veze­té­si képes­ség­re hát­rá­nyo­san hatot­tak. A bal­eset azért követ­ke­zett be, mert az elkö­ve­tő több KRESZ-szabályt is meg­sze­gett. Esze­rint jár­mű­vet az vezet­het, aki nem áll a veze­té­si képes­ség­re hát­rá­nyo­san ható szer befo­lyá­sa alatt, továb­bá gya­log­át­ke­lő­he­lyet csak olyan sebes­ség­gel sza­bad meg­kö­ze­lí­te­ni, hogy a jár­mű­ve­ze­tő meg is tud­jon állni.

A nő a rend­őri intéz­ke­dés és a veze­tői enge­dé­lyé­nek hely­szí­ni elvé­te­le után ismét ivott, majd foly­tat­ta útját Solt­vad­kert­re. Ittas­sá­ga és bódult­sá­ga miatt azon­ban nem tar­tott kellő köve­té­si távol­sá­got, és bele­ro­hant az előt­te hala­dó, kanya­ro­dás miatt las­sí­tó sze­mély­au­tó­ba. Az ütkö­zés követ­kez­té­ben sze­mé­lyi sérü­lés nem tör­tént, de mind­két jármű megrongálódott.

A vád­lott­nak azért is felel­nie kell, mert néhány nap­pal koráb­ban - szin­tén itta­san - egy sza­lag­kor­lát­nak ütközött.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű nőt mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­té­vel és két­rend­be­li ittas jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja. Az ügyész­ség vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za azzal, hogy a bíró­ság a jár­mű­ve­ze­tés­től is tilt­sa el. Ügyé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dön­tést hozni.