Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség » Más nevével és profilképével hirdetett az internetes csaló – fotóval – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­fél­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás, sze­mé­lyes adat­tal vissza­élés és pénz­mo­sás miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki egy közös­sé­gi olda­lon más nevét és pro­fil­ké­pét fel­hasz­nál­va 60 embert csa­pott be úgy, hogy előre fize­tés­sel műsza­ki cik­ke­ket hir­de­tett meg eladás­ra. A kicsalt pénz elrej­té­sé­ben élet­tár­sa is segített.

 A vád sze­rint a bél­apát­fal­vai férfi – az ügy egyik vád­lott­ja – pró­bá­ra bocsá­tás hatá­lya alatt állt, ami­kor 2022 júli­u­sá­ban az egyik közös­sé­gi oldal hir­de­té­si felü­le­tén külön­bö­ző infor­ma­ti­kai esz­kö­zö­ket: oko­só­rá­kat, játé­ko­kat, szá­mí­tó­gé­pet, vala­mint elekt­ro­mos szer­szá­mo­kat hir­de­tett meg úgy, hogy a vétel­árat előre kérte utal­ni. A férfi ele­in­te a saját nevé­re lét­re­ho­zott pro­fil­lal hir­det­te meg a ter­mé­ke­ket, ame­lyek­kel tény­le­ge­sen sosem ren­del­ke­zett, így vevői felé tel­je­sí­te­ni sem állt mód­já­ban. A pénz meg­szer­zé­sét köve­tő­en azon­nal elér­he­tet­len­né vált. 2022 szep­tem­be­ré­ben a csaló már egy vét­len sze­mély nevét és pro­fil­ké­pét jogo­su­lat­la­nul fel­hasz­nál­va csap­ta be vevő­it, jelen­tős érdek­sé­rel­met okoz­va ezzel a sér­tett­nek, ugyan­is a közös­sé­gi oldal a csa­lás gya­nú­já­ba keve­re­dett fel­hasz­ná­lók között tün­tet­te fel a pro­fil­ját. Közel négy hónap alatt 60 ember esett a csaló férfi áldo­za­tá­ul, ők jel­lem­ző­en 10 és 160 ezer forint közöt­ti össze­ge­ket utal­tak a vele foly­ta­tott elő­ze­tes egyez­te­té­sek alapján.

Ami­kor a férfi bank­szám­lá­it a káro­sul­tak beje­len­té­sei miatt zárol­ták, élet­tár­sa – az ügy másik vád­lott­ja – négy külön­bö­ző bank­nál új szám­lá­kat nyi­tott, hogy a csa­lás­sal szer­zett pénz elrej­té­sét segít­se. A nő nevén lévő bank­szám­lák­ra még továb­bi 1,3 mil­lió forint érkezett.

Az ügyész­ség a fér­fit üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel, továb­bá sze­mé­lyes adat­tal vissza­élés vét­sé­gé­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za azzal, hogy a bíró­ság a sér­tet­tek pol­gá­ri jogi igé­nyé­nek helyt adva köte­lez­ze őt az oko­zott kár meg­té­rí­té­sé­re. Élet­tár­sá­nak pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt kell felel­ni, vele szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés az indít­vány. Bűnös­sé­gük­ről a Kis­kun­fél­egy­há­zi Járás­bí­ró­ság hoz döntést.

A mel­lé­kelt fotó­kon a vád­lot­tal foly­ta­tott chat­be­szél­ge­té­sek lát­ha­tók, ame­lye­ket a sér­tet­tek a nyo­mo­zás során becsatoltak.

Az ügyész­ség a fér­fit üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel, továb­bá sze­mé­lyes adat­tal vissza­élés vét­sé­gé­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za azzal, hogy a bíró­ság köte­lez­ze őt az oko­zott kár meg­té­rí­té­sé­re. Élet­tár­sá­nak pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt kell felel­ni, vele szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés az indít­vány. Bűnös­sé­gük­ről a Kis­kun­fél­egy­há­zi Járás­bí­ró­ság hoz döntést.

A mel­lé­kelt fotó­kon a vád­lot­tal foly­ta­tott chat­be­szél­ge­té­sek láthatók.