Főoldal » Hírek » Másodfokon végleg eltiltották a haragosát kisbusszal elütő férfit – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az ügyész­ség fel­leb­be­zé­se nyo­mán kapott súlyo­sabb bün­te­tést az a 34 éves vanyar­ci férfi, aki egy kis­busszal elütöt­te haragosát.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség emelt vádat a férfi ellen, aki 2020. janu­ár 27-én, dél­után, Vany­ar­con egy kis­buszt vezet­ve ész­re­vet­te az út szé­lén gya­log­ló hara­go­sát. Elha­tá­roz­ta, hogy meg­ijesz­ti sétá­ló fér­fit, ezért ráhúz­ta a kor­mányt, azon­ban a féke­zés elle­né­re sem sike­rült idő­ben meg­áll­nia, így elütöt­te áldo­za­tát, aki az ütkö­zés­től egy kapu­nak zuhant. Ezt köve­tő­en a veze­tő kiszállt, és verés­sel fenye­get­te meg az elütött fér­fit, ami­től csak a sofőr­rel utazó másik férfi köz­be­avat­ko­zá­sa tudta vissza­tar­ta­ni. Az elütött sér­tett könnyű sérü­lé­se­ket szenvedett.

A férfi egye­sí­tett bün­te­tő­ügye­i­ben a Pász­tói Járás­bí­ró­ság 2023 ápri­li­sá­ban hozott íté­le­tet, és őt garáz­da­ság, több­rend­be­li köz­úti veszé­lyez­te­tés és segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sa bűn­cse­lek­mé­nyek miatt hal­ma­za­ti bün­te­té­sül 2 év 6 hónap fegy­ház­ra, 3 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra és 5 év köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra ítélte.

A dön­tés­sel szem­ben az ügyész­ség súlyo­sí­tá­sért fel­leb­be­zett. A Nóg­rád Vár­me­gyei Főügyész­ség az ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tart­va kifej­tet­te, hogy a több­szö­rös vissza­eső­ként több­szö­rös bűn­cse­lek­mé­nyi hal­ma­za­tot meg­va­ló­sí­tó, veze­tő enge­déllyel nem ren­del­ke­ző, de rend­sze­re­sen veze­tő és notó­ri­us köz­le­ke­dé­si sza­bály­sze­gő vád­lott a köz­le­ke­dé­si sza­bá­lyok szán­dé­kos meg­sze­gé­sé­vel mások testi épsé­gét veszé­lyez­tet­te, ezért a jár­mű­ve­ze­tés­re alkal­mat­lan. Vele szem­ben kizá­ró­lag a vég­le­ges hatá­lyú köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás, és a hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sa lehet vissza­tar­tó erejű.

A másod­fo­kon eljá­ró Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék egyet­ért­ve az ügyé­szi fel­leb­be­zés­ben fog­lal­tak­kal a fér­fi­val szem­ben kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tést 3 év 5 hónap­ra, a köz­ügyek­től eltil­tást 4 évre súlyo­sí­tot­ta, és a vád­lot­tat a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től vég­le­ges hatállyal til­tot­ta el.

A dön­tés jogerős.