Főoldal » Hírek » Megdobta a buszsofőrt – eredményes ügyészi fellebbezés – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség ered­mé­nye­sen fel­leb­be­zett súlyo­sí­tás iránt annak a vád­lott­nak az ügyé­ben, akit egy busz­so­főr ener­gia­ita­los doboz­zal meg­do­bá­sa miatt még 2023 máju­sá­ban ítélt a bíró­ság köz­ér­de­kű mun­ká­ra és pénzbüntetésre.

A 40 éves férfi 2020. júli­us végén úgy szállt fel a IX. kerü­let, Bor­áros téri meg­ál­ló­ban egy busz­ra, hogy a kutyá­já­ra sem pórázt, sem száj­ko­sa­rat nem tett fel, és az ezért a sza­bály­sér­té­sért őt leszál­lí­tó busz­so­főrt szi­dal­maz­ta, majd az ajtó­ból vissza­for­dul­va egy ener­gia­ita­los doboz­zal megdobta.

A Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság a tet­tét beis­me­rő, bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tat tavaly május­ban – a kerü­le­ti ügyész­ség vád­já­val egye­ző­en – köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt 312 óra köz­ér­de­kű mun­ká­ra és 200 napi tétel pénz­bün­te­tés­re ítél­te, mely íté­let ellen az ügyész súlyo­sí­tás érde­ké­ben, fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sá­ért fellebbezett.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tar­tot­ta, a közel­múlt­ban a másod­fo­kon eljá­ró Fővá­ro­si Tör­vény­szék az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott és a vád­lott bün­te­té­sét 1 év – vég­re­haj­tá­sá­ban 2 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett – bör­tön­bün­te­tés­re súlyosította. 

A másod­fo­kú bíró­ság az íté­le­té­ben meg­erő­sí­tet­te azt a töret­len­nek tekint­he­tő bírói gya­kor­la­tot, hogy a köz­fel­ada­tot ellá­tó, vagy hiva­ta­los sze­mé­lyek sérel­mé­re elkö­ve­tett erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek - kiemel­ke­dő nyo­ma­té­kú eny­hí­tő körül­mény hiá­nyá­ban – fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés szank­ci­ót von­nak maguk után, füg­get­le­nül attól, hogy a köz­fel­ada­tot ellá­tó, vagy hiva­ta­los sze­mély megsérült-e, vagy akár az elkö­ve­tő­nek sérü­lés oko­zá­sá­ra irá­nyu­ló szán­dé­ka lett volna.

A tör­vény ugyan­is a köz­fel­ada­tot ellá­tó, ille­tő­leg hiva­ta­los sze­mély jog­sze­rű intéz­ke­dé­sét védi, így ennek az eljá­rás­nak akár csak egy pil­la­nat­ra tör­té­nő erő­sza­kos meg­aka­dá­lyo­zá­sa már tény­ál­lás­sze­rű cse­lek­mény­nek tekint­he­tő akkor is, ha az csak egy pár gram­mos ener­gia­ita­los doboz táma­dó jel­le­gű eldo­bá­sá­val és sérü­lés oko­zá­sa nél­kül történt.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott főügyész­sé­gi saj­tó­köz­le­mény az eset­ről készí­tett buszos kame­ra­fel­vé­tel­lel együtt itt tekint­he­tő meg:

https://ugyeszseg.hu/megdobta-a-buszsofort-sulyositasert-fellebbezett-az-ugyeszseg-videoval-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye/