Főoldal » Hírek » Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség » Megpróbálta eladni a kukában talált mobiltelefont- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kazinc­bar­ci­kai Járá­si Ügyész­ség jog­ta­lan elsa­já­tí­tás vét­sé­ge miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki az álta­la talált mobil­te­le­font a ható­ság­nál nem adta le, illet­ve sem­mit nem tett azért, hogy azt a tulaj­do­no­sa vissza­kap­ja, hanem a készü­lé­ket meg­tar­tot­ta, majd meg­pró­bál­ta értékesíteni.

A vád­irat sze­rint, egy kazinc­bar­ci­kai nő a mun­kál­ta­tó­já­tól, mun­ka­he­lyi hasz­ná­lat­ra kapott egy tar­to­zé­ka­i­val együtt 54.000 forint érté­kű mobil­te­le­font. A nő 2020. szep­tem­ber 12-én, Kazinc­bar­ci­kán több áru­ház­ban is vásá­rolt és vala­me­lyik üzlet­ben, a bevá­sár­ló­ko­csi gye­rek­ülé­sén elhe­lye­zett nyi­tott kézi­tás­ká­já­ból - nem tisz­tá­zott módon – eltűnt a mun­kál­ta­tó­ja tulaj­do­nát képe­ző mobiltelefon.

A vád­lott – meg nem cáfol­ha­tó elő­adá­sa sze­rint – az emlí­tett napon kuká­zás köz­ben, az egyik köz­te­rü­le­ten elhe­lye­zett sze­mét­tá­ro­ló­ban meg­ta­lál­ta a készü­lé­ket és azt néhány nap eltel­té­vel, két isme­rő­sé­nek is meg­vé­tel­re aján­lot­ta fel. A két férfi nem tudott arról, hogy a tele­fon bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­ből szár­ma­zik. Az egyik férfi a tele­fo­nért 5.000 forin­tot fize­tett a vád­lott­nak, azon­ban mivel a fia azt nem tudta hasz­nál­ni, ezért a pénzt vissza­kér­ve a készü­lé­ket vissza­ad­ta a vád­lott­nak, aki végül a sze­mét­be dobta azt. A járá­si ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban, köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és a sér­tett kép­vi­se­lő­je által elő­ter­jesz­tett pol­gá­ri jogi igény elbí­rá­lá­sá­ra tett indít­ványt a Kazinc­bar­ci­kai Járásbíróságnak.