Főoldal » Hírek » Megszabadult a mozgását követő technikai eszköztől a bűnügyi felügyelet alatt álló fiatalkorú - a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség kény­szer­in­téz­ke­dés vég­re­haj­tá­sa alóli kivo­nás cél­já­ból elkö­ve­tett fogoly­szö­kés vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a fia­tal nő ellen, aki talál­koz­ni akart a bará­ta­i­val, ezért levág­ta a lábá­ról az infor­ma­ti­kai esz­közt.

A vád sze­rint a 17 éves fia­tal­ko­rú ellen indult más bün­te­tő­ügy­ben az ille­té­kes bíró­ság elren­del­te a bűn­ügyi fel­ügye­le­tét A kény­szer­in­téz­ke­dés vég­re­haj­tá­si helye­ként a tég­lá­si lakás­ott­hont jelöl­te ki, ahol a lány a koráb­bi­ak­ban is élt élet­vi­tel­sze­rű­en, mivel álla­mi gon­dos­ko­dás hatá­lya alatt állt. A bűn­ügyi fel­ügye­let vég­re­haj­tá­sát a vád­lott moz­gá­sát nyo­mon köve­tő tech­ni­kai esz­köz biz­to­sí­tot­ta, ame­lyet a lábán viselt folya­ma­to­san.

A fia­tal­ko­rú nő 2022. már­ci­us 11. nap­ján a késő esti órák­ban a bírói dön­tés­ben fog­lal­tak elle­né­re elhagy­ta a lakás­ott­hont, a moz­gást köve­tő tech­ni­kai esz­köz gumi­pánt­ját a lábá­ról levág­ta és azt egy köze­li ház udva­rá­ra bedob­ta. Ezt köve­tő­en rövid­del talál­ko­zott a közel­ben vára­ko­zó két fiú isme­rő­sé­vel, akik őt sze­mély­gép­ko­csi­val Nyír­bog­át­ra vit­ték. A nyo­mo­zó ható­ság a vád­lot­tat más­nap Nyír­bo­gát tele­pü­lé­sen elfog­ta és vissza­szál­lí­tot­ta őt a tég­lá­si lakás­ott­hon­ba, majd ott másik moz­gást köve­tő tech­ni­kai esz­közt helyez­tek el a lábá­ra.

A vád­lott 2022. már­ci­us 14-én az esti órák­ban ismét bírói enge­dély nél­kül és a gyer­mek­fel­ügye­lő hatá­ro­zott til­tá­sa elle­né­re futva távo­zott a lakás­ott­hon­ból, azon­ban a tech­ni­kai esz­köz jel­zé­se alap­ján őt a rend­őr­ség rövid időn belül elfog­ta, majd őri­zet­be véte­lét ren­del­te el, aztán pedig az ille­té­kes bíró­ság a vád­lott bűn­ügyi fel­ügye­le­tét meg­szün­tet­te és szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dést, a letar­tóz­ta­tá­sát ren­del­te el.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Haj­dú­had­há­zi Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen 2 rend­be­li kény­szer­in­téz­ke­dés vég­re­haj­tá­sa alóli kivo­nás cél­já­ból elkö­ve­tett fogoly­szö­kés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ira­tok tar­tal­ma alap­ján a fia­tal­ko­rú vád­lot­tat fel­füg­gesz­tett fia­tal­ko­rú­ak fog­há­za bün­te­tés­re ítél­je, továb­bá álla­pít­sa meg, hogy a vád­lott a fog­ház­bün­te­tés fel­füg­gesz­té­sé­nek pró­ba­ide­je alatt párt­fo­gó fel­ügye­let alatt áll.