Főoldal » Hírek » Megszúrta élettársát - FOTÓKKAL - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A nő beje­len­tet­te a rend­őr­sé­gen, hogy az élet­tár­sa lopott. A 42 éves férfi később ezt kérte szá­mon, majd a vita során egy kés­sel meg­szúr­ta a nőt. A fér­fi­val szem­ben élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés a vád.

A vád­irat sze­rint a vád­lott és a sér­tett élet­tár­si kap­cso­lat­ban éltek egy XIII. kerü­le­ti lakás­ban. Együtt­élé­sü­ket konf­lik­tu­sok ter­hel­ték, ame­lyek a vád­lott részé­ről ese­ten­ként tett­le­ges­sé­gig is fajul­tak. Ezek miatt a vád­lott ellen több eset­ben bün­te­tő­el­já­rás is indult.

A sér­tett 2020. októ­ber 16-án nap­köz­ben beje­len­tést tett a rend­őr­sé­gen ami­att, hogy élet­tár­sa aznap egy XIII. kerü­le­ti épít­ke­zés­ről eltu­laj­do­ní­tot­ta az egyik dol­go­zó tás­ká­ját, ame­lyet ezután ott­hon a mosó­gép­ben rej­tett el. A kiér­ke­ző rend­őrök meg­ta­lál­ták a tás­kát, iga­zol­tat­ták a vád­lot­tat, és miu­tán meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a tás­kát való­ban az épít­ke­zés­ről vit­ték el, sza­bály­sér­té­si eljá­rást kez­de­mé­nyez­tek a fér­fi­val szemben.

A vád­lott az esti órák­ban szá­mon kérte élet­tár­sát ami­att, hogy koráb­ban kihív­ta a rend­őrö­ket, majd szi­dal­maz­ni kezd­te a nőt. Ennek során a férfi magá­hoz vett egy kést és azzal egy alka­lom­mal meg­szúr­ta a sér­tet­tet a hasán.

Ezt köve­tő­en a férfi a sebre köt­szert rakott, azzal pró­bál­ta a vér­zést csil­la­pí­ta­ni, de ered­mény­te­le­nül. Men­tőt azon­ban a sér­tett kéré­se elle­né­re sem hívott. A sér­tett végül a szom­széd­ban lakó gond­nok­tól kért segít­sé­get, aki érte­sí­tet­te a rend­őrö­ket és a mentőket.

A vád­lott ezután még igye­ke­zett a táma­dás nyo­ma­it eltün­tet­ni, fel­mo­sott, ren­det tett, majd magá­hoz vette a kést és azzal együtt elhagy­ta a lakást. A vád­lott a kést az egyik köze­li kuká­ba dobta. Ezután vissza­ment volna a lakás­ba, de az idő­köz­ben kiér­ke­zett rend­őrök még az épü­let előtt elfogták.

A szúrt hasi sérü­lés a sér­tett­nél köz­ve­tett élet­ve­szélyt idé­zett elő.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fér­fit élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, és köz­ügyek­től eltil­tás­ra tett indít­ványt a vádiratban.