Főoldal » Hírek » Megtámadott egy ápolónőt a fiatalkorú látogató - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 17 éves fiú­val szem­ben, aki a kór­ház­ban fekvő édes­any­já­nak láto­ga­tá­sa során meg­ütött egy ápolónőt.

A vád sze­rint 2021 augusz­tu­sá­ban a fia­tal­ko­rú és egy roko­na a balas­sa­gyar­ma­ti kór­ház neu­ro­ló­gi­ai osz­tá­lyá­ra érkez­tek, hogy a fiú benn­fek­vő édes­any­ját meg­lá­to­gas­sák. A hatá­lyos sza­bá­lyok sze­rint egy beteg­hez egy nap csak egy, védett­sé­gi iga­zol­vánnyal, vagy nega­tív koro­na­ví­rus teszt­tel ren­del­ke­ző láto­ga­tó érkez­he­tett és mivel a fia­tal­ko­rú­nak sem nega­tív teszt­je, sem védett­sé­gi iga­zol­vá­nya nem volt, az osz­tály­ra nem lép­he­tett volna be. A roko­nát, aki meg­fe­lelt a fel­té­te­lek­nek, been­ged­ték, ő pedig később – titok­ban, az ápo­lók tudta nél­kül – been­ged­te a fiút az osztályra.

Az egyik szak­ápo­ló ezt meg­lát­ta és távo­zás­ra szó­lí­tot­ta fel a fiút, mire ő öklét fenye­ge­tő­en a nő arcá­hoz emel­te, majd bement édes­any­ja kór­ter­mé­be. Az ápoló ezután vissza­tért a meg­kez­dett étel­osz­tás­hoz, mikor azon­ban elha­ladt a kór­te­rem mel­lett, a fiú kiro­hant szi­dal­maz­ta és ököl­lel meg­ütöt­te a nővért, aki véde­ke­zés­képp egy tányért dobott a vád­lott felé. A vád­lott a tej­be­gríz­zel borí­tott ruhá­za­tát látva el is hagy­ta a kór­ház területét.

Az ápoló a fülén és kezén könnyebb sérü­lé­se­ket szenvedett.

Az egész­ség­ügyi dol­go­zók köz­fel­ada­tot lát­nak el, így foko­zott bün­te­tő­jo­gi véde­lem ille­ti őket. A fia­tal­ko­rú vád­lot­tal szem­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség ezért a köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt vád­ira­tá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint arra tett indít­ványt, hogy a fiú a pró­ba­idő tar­ta­ma alatt párt­fo­gó fel­ügye­let alatt álljon.

Az ügyész­ség akkor indít­vá­nyoz pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést, ha az eljá­rás ada­tai alap­ján ala­po­san fel­te­he­tő, hogy az elkö­ve­tő­vel szem­ben a bün­te­tés a vég­re­haj­tás elren­de­lé­se nél­kül is eléri a cél­ját, azaz a tet­test vissza­tart­ja újabb bűn­cse­lek­mény elkövetésétől. 
A párt­fo­gó fel­ügye­let arra szol­gál, hogy csök­kent­se a bűn­is­mét­lés koc­ká­za­tát. A párt­fo­gó fel­ügye­lő az elkö­ve­tő ellen­őr­zé­sé­vel és irá­nyí­tá­sá­val elő­se­gí­ti annak meg­aka­dá­lyo­zá­sát, hogy a párt­fo­golt ismé­tel­ten bűn­cse­lek­ményt köves­sen el, továb­bá segít­sé­get nyújt a tár­sa­dal­mi beil­lesz­ke­dé­sé­hez, az ehhez szük­sé­ges szo­ci­á­lis kész­sé­gek kiala­kí­tá­sá­hoz és fel­té­te­lek meg­te­rem­té­sé­hez is.

A fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­ről közérthetően:

https://ugyeszseg.hu/10-masodperc-1-jogi-ismeret-a-felfuggesztett-szabadsagvesztes/