Főoldal » Hírek » Megütötte barátnőjét, így bukott le a díler – rendőrségi videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy fővá­ro­si kábí­tó­szer­ke­res­ke­dő, és a neki segí­tő barát­nő­je ellen. 

A vád­irat lénye­ge sze­rint egy 38 éves férfi 2021-től kezd­ve Buda­pes­ten kábí­tó­szer­rel – főként „speed-el” – keres­ke­dett X. kerü­le­ti ott­ho­ná­ban. 2022 tava­szán egy 34 éves nő kibé­rel­te a férfi udva­rán levő kis házat, majd hama­ro­san pár­kap­cso­lat­ba kezd­tek. Ami­kor a nő meg­tud­ta, hogy a férfi kábí­tó­szert árul, az irány­mu­ta­tá­sa alap­ján alkal­man­ként bese­gí­tett a kábí­tó­szer ada­go­lá­sá­ba, cso­ma­go­lá­sá­ba. A férfi az áru­sí­tás mel­lett időn­ként ingyen is adott isme­rő­se­i­nek speed-et, főleg házi­bu­lik­ban, két­szer koka­int is kínált.

A pár 2022. augusz­tus 4-én az ott­ho­nuk­ban kábí­tó­sze­re­zett, majd vesze­ked­tek, mely­nek során a férfi meg­ütöt­te a nőt, aki emi­att rend­őri segít­sé­get kért.

Az intéz­ke­dés során mind­két vád­lott elis­mer­te a koráb­bi kábí­tó­szer fogyasz­tást, ezért a rend­őrök átku­tat­ták az ingat­lant, ahol a hűtő­szek­rény­ben jelen­tős mennyi­sé­gű amfe­ta­mint és MDMA-t, a nőnél pedig kan­na­biszt talál­tak. Emel­lett a kábí­tó­szer por­ci­ó­zá­sá­hoz, cso­ma­go­lá­sá­hoz hasz­nált műanyag tasa­ko­kat, digi­tá­lis mér­le­get, őrlő­ket, vala­mint a kábítószer-kereskedelemmel össze­füg­gés­ben szer­zett 140 ezer forint kész­pénzt fog­lal­tak le.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fér­fit jelen­tős mennyi­ség­re, a nőt pedig bűn­se­géd­ként elkö­ve­tett alap­ese­ti kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel vádol­ja. A főügyész­ség a fér­fi­val szem­ben fegyház-, míg a tár­sá­val szem­ben bör­tön­bün­te­tés, továb­bá mind­ket­te­jük ellen pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint a lefog­lalt kábí­tó­szer és pénz elkob­zá­sát is indítványozza.

A férfi koráb­ban letar­tóz­ta­tás­ban volt, jelen­leg bűn­ügyi fel­ügye­let alatt áll.

 A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság koráb­bi, a kuta­tást és a férfi elfo­gá­sát bemu­ta­tó vide­ós köz­le­mé­nye az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/drogdilert-fogtak-a-x-keruletben-0