Főoldal » Hírek » Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség » Megütötte haragosa gyermekét, de ő is kezét törte- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szik­szói Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 34 éves és egy 45 éves férfi ellen garáz­da­ság bűn­tet­te, súlyos testi sér­tés bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt.

A vád sze­rint a vád­lot­tak egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen élnek, és hosszabb ideje hara­gos viszony­ban van­nak. Az idő­sebb vád­lott 2020. feb­ru­ár végén elment a másik vád­lott házá­hoz, ott han­go­san szi­dal­maz­ta, és a nála lévő fém orto­péd járó­bot­tal hado­ná­szott. A fia­ta­labb vád­lott, látva az agresszív visel­ke­dést, abba­hagy­ta a kerti mun­ká­ját, és hogy meg­óv­ja őket, két kisebb gyer­me­két bevit­te a házba. Erre a szit­ko­zó­dó idő­sebb vád­lott a kint maradt lány gyer­mek­re támadt, és két alka­lom­mal, jobb comb­ján a járó­bot­tal megütötte.

A ház­ból kijött fia­ta­labb vád­lott ezt a cse­lek­ményt azzal torol­ta meg, hogy a koráb­ban hasz­nált ásót kézbe vette, és a már távo­zó­ban lévő táma­dó után ment. Őt utol­ér­ve, az ásó lap­já­val két­szer fejen ütöt­te, majd ami­kor ő véde­kez­ni akart, a fel­emelt bal csuk­ló­já­ra ütött.

A lány gyer­mek az ütés­től 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szen­ve­dett el, tör­vé­nyes kép­vi­se­lő­je testi sér­tés vét­sé­ge miatt magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő, az ásó­val bán­tal­ma­zott vád­lott kéz­tö­ré­se 8 napon túli gyógytartamú.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tak közül a fia­ta­labb vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát és párt­fo­gó fel­ügye­let alá helye­zé­sét indít­vá­nyoz­ta, míg az idő­sebb vád­lott tekin­te­té­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés, és mel­lék­bün­te­tés­ként köz­ügyek­től eltil­tás az indítvány.