Főoldal » Hírek » Megverte a dohányboltban - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A garáz­da­ság vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki egy másik fér­fit azért vert meg a dohány­bolt­ban, mert tisz­te­let­len volt az eladóval.

A vád­irat sze­rint a férfi 2021. augusz­tus 13-án, egy tata­bá­nyai dohány­bolt­ban sor­ban állt. Előt­te a vevő az eladó­val szó­vál­tás­ba került, mert az eladó több­szö­ri fel­szó­lí­tá­sa elle­né­re a dohány­bolt bejá­ra­ta előtt fogyasz­tott sze­szes italt. A vitá­zó férfi  a szó­vál­tás során közöl­te a nővel, hogy a „pul­ton fogja őt kihúz­ni”, amit  a sor­ban álló elkö­ve­tő meghallott.

Az elkö­ve­tő nehez­mé­nyez­te a tisz­te­let­len visel­ke­dést, majd oda­ment a fér­fi­hoz, és ököl­lel arcon ütöt­te. A férfi az egyen­sú­lyát elve­szít­ve a polc­nak dőlt, mely­től az ott elhe­lye­zett ter­mé­kek lees­tek. Ezután a pad­ló­zat­ra esett, ahol az elkö­ve­tő ötször a fejét, felső tes­tét ököl­lel, sérü­lés oko­zá­sa nél­kül megütötte.

Ezt köve­tő­en ami­kor a bán­tal­ma­zott férfi a föld­ről fel­kelt, az elkö­ve­tő a mell­ka­sán két­szer meg­lök­te, illet­ve kezé­vel a nya­kán megütötte.

Az elkö­ve­tő által tanú­sí­tott kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tás alkal­mas volt arra, hogy a dohány­bolt­ban tar­tóz­ko­dó sze­mé­lyek­ben meg­bot­rán­ko­zást, és ria­dal­mat keltsen.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben a garáz­da fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést és pénz­bün­te­tést szab­jon ki.