Főoldal » Hírek » Motorosok ütköztek – videóval – a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a meg­en­ge­dett­nél nagyobb sebes­ség­gel halad­va össze­üt­kö­zött egy másik motorossal. 

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2022. augusz­tus 14-én motor­ke­rék­párt veze­tett Héreg felől Bajna irá­nyá­ba. A férfi egy útka­nya­ru­lat­ban a meg­en­ge­dett 50 km/óra sebes­ség - és a kanyar­íven biz­ton­sá­gos átha­la­dást biz­to­sí­tó 48-50 km/óra - helyett 85-90 km/órás sebes­ség­gel haladt, majd féke­zett. Ennek hatá­sá­ra a motor­ke­rék­pár „fel­egye­ne­se­dett”, letért a meg­fe­le­lő ívről, átha­ladt a záró­vo­na­lon, és 65-70 km/óra közöt­ti sebes­ség­gel neki­üt­kö­zött a szem­ből érke­ző másik moto­ros­nak. A sér­tett az ütkö­zést elke­rül­ni nem tudta, motor­ke­rék­pár­ja az út menti árok­ba csa­pó­dott. A bal­ese­tet ész­lel­ve egy har­ma­dik moto­ros féke­zett, emi­att egyen­sú­lyát vesz­tet­te és felborult.

A  sér­tett a bal­eset­ben mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző sérü­lést szen­ve­dett. Az elkö­ve­tő­nek nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­sei kelet­kez­tek, míg a har­ma­dik moto­ros nem sérült.

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt benyúj­tott vád­irat­ban vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra tett indítványt.

Az ütkö­zés­ről a bukó­si­sak­ra rög­zí­tett menet­rög­zí­tő kame­ra készí­tett felvételt.