Főoldal » Hírek » Munkatársait lopta meg egy nő - videóval - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A lopás vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a nővel szem­ben, aki az éjsza­kai műszak­ban a mun­ka­tár­sa­it lopta meg.

A vád­irat sze­rint a nő rak­tá­ri cso­ma­go­ló­ként állt egy tata­bá­nyai cég  alkal­ma­zá­sá­ban.  Az elkö­ve­tő 2021. júli­us 25-re vir­ra­dó­an, az éjje­li órák­ban a dol­go­zók által az étke­ző mögött lévő nyi­tott folyo­són talál­ha­tó foga­so­kon, illet­ve a padon elhe­lye­zett tás­ká­ik­ban kuta­tott, és onnan lopott.

A nő az egyik sér­tett tás­ká­já­ból 189.990 forint érté­kű mobil­te­le­font vett ki. Az elkö­ve­tő továb­bi négy sér­tet­től lopott kisebb érték­tár­gya­kat (tab­let, ciga­ret­ta, öngyúj­tó, kész­pénz, utal­vány, kulcs­cso­mó), mellyel nekik 7.350 - 17.200 forint közöt­ti kárt okozott.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a nővel szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tést szab­jon ki.