Főoldal » Hírek » Nadrágszíjjal próbálta megfojtani feleségét – a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki ott­ho­nuk­ban bán­tal­maz­ta, majd egy nad­rág­szíj­jal pró­bál­ta meg­foj­ta­ni feleségét.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő és a sér­tett több mint har­minc éve háza­sok. Kap­cso­la­tuk a férfi fél­té­keny­sé­ge miatt meg­rom­lott, és emi­att több­ször is bán­tal­maz­ta a nőt.

2020. decem­ber 3-án, már a reg­ge­li órák­ban össze­tű­zés­be keve­red­tek nagy­kő­rö­si lakó­he­lyük kony­há­já­ban. Ekkor a férfi azért ütöt­te fejen az asszonyt, mert nem talál­ta a telefontöltőjét.

A bán­tal­ma­zás után a nő a kony­há­ban maradt, míg a férfi kiment, majd vissza­tért oda kezé­ben egy nad­rág­szíj­jal. A férj a sér­tett­hez lépett, a nad­rág­szí­jat átve­tet­te a nya­kán és azt becsa­tol­va folya­ma­to­san húzni kezd­te, szo­rít­va ezzel a nő nya­kát. Köz­ben a férfi azt han­goz­tat­ta, hogy meg­öli az asszonyt. Miu­tán a sér­tett a szo­rí­tás miatt már nem kapott leve­gőt, csak úgy tudott kike­rül­ni az elkö­ve­tő kezei közül, hogy úgy tett, mint aki megfulladt.

Az eler­nyedt test­tel föld­re eső sér­tett nya­ká­ról az elkö­ve­tő lefej­tet­te a nad­rág­szí­jat. Miu­tán azt hitte, hogy meg­öl­te a fele­sé­gét, az elkö­ve­tő a sér­tett tes­tét az ágyuk­ba helyez­te. Ezt köve­tő­en ő maga gyom­ir­tó és rovar­ölő szert ivott, így kívánt öngyil­kos lenni.

Egy-két óra múlva fiuk talált rájuk, és érte­sí­tet­te a men­tő­ket. A sér­tett csak a vélet­len sze­ren­csé­nek és hely­zet­fel­is­me­ré­sé­nek köszön­het­te, hogy nem szen­ve­dett súlyo­sabb sérü­lé­se­ket a bán­tal­ma­zás során.

A Pest Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat az elkö­ve­tő ellen.