Főoldal » Hírek » Nagy összegű ÁFA-csalás miatt emelt vádat a Heves Megyei Főügyészség

A Heves Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a hat­va­ni fér­fi­val szem­ben, aki a 2016. évben csak­nem 140 mil­lió Ft vagyo­ni hát­rányt oko­zott a költségvetésnek.

Az ügy vád­lott­ja 2015-ben, 23 éve­sen lett egy hat­va­ni élel­mi­szer, ital és dohány­áru nagy­ke­res­ke­de­lem­mel fog­lal­ko­zó cég ügy­ve­ze­tő­je, aki ebben a tiszt­sé­gé­ben fele­lős volt a tár­sa­ság negyed­éves adó­be­val­lá­sa­i­nak benyúj­tá­sá­ért is. A vád­lott ezek­ben az adó­be­val­lá­sok­ban a vál­lal­ko­zás bel­föl­di érté­ke­sí­té­se­i­nek csu­pán egy részét tün­tet­te fel, a bevé­te­lek egy jelen­tős hánya­dát ugyan­ak­kor eltit­kol­ta, és így az azok után fize­ten­dő ÁFA össze­gét jog­el­le­ne­sen csök­ken­tet­te annak elle­né­re, hogy a vevők az adott össze­ge­ket a kibo­csáj­tott szám­lák alap­ján átutal­ták a cég­nek. A ter­helt nem csak a bel­föl­di, de a kül­föld­ről ren­delt áruk érté­ke­sí­té­se kap­csán is soro­za­to­san meg­szeg­te az adó­jog­sza­bá­lyo­kat, továb­bá nem csak, hogy nem val­lot­ta be a fize­ten­dő Áfát, de valót­lan tar­tal­mú beval­lá­sa­i­ban min­den negyed­év­ben jogo­su­lat­la­nul vont le for­gal­mi adót egyes, álta­la hami­san fel­tün­te­tett bel­föl­di beszer­zé­sek után is. 

A Kft. nem ren­del­ke­zett a szám­vi­tel­ről szóló tör­vény­ben elő­írt bizony­la­ti rend­nek meg­fe­le­lő köny­ve­lés­sel sem, ami önma­gá­ban is bűn­cse­lek­mény meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas mulasz­tás, mivel ennek követ­kez­té­ben a 2016. üzle­ti évet érin­tő­en a gaz­da­sá­gi tár­sa­ság vagyo­ni hely­ze­té­nek átte­kin­té­se és ellen­őr­zé­se meghiúsult.

A 2016. év végén a vád­lott – aki így pró­bált kibúj­ni a későb­bi eset­le­ges fele­lős­ség­re vonás alól – ügy­véd­jét is fél­re­ve­zet­ve, maga helyett egy olyan nőt jegyez­te­tett be tulajdonos-ügyvezetőként a cég élére, aki sem­mit sem tudott a Kft. műkö­dé­sé­ről, de a működ­te­té­sé­ről sem, és abban tény­le­ge­sen nem is vett részt. A köz­hi­te­les cég­jegy­zék­be ezál­tal valót­lan ada­tok kerültek.

A Heves Megyei Főügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben minő­sí­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge, szám­vi­tel rend­je meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te, és közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt emelt vádat. Vád­ira­tá­ban a főügyész­ség arra tett mér­té­kes indít­ványt, hogy a vád­lot­tal szem­ben – aki az álta­la oko­zott vagyo­ni hát­rány­ból 65 mil­lió forin­tot már meg­té­rí­tett - tel­jes beis­me­ré­se ese­tén a tör­vény­szék hal­ma­za­ti bün­te­té­sül 2 év, vég­re­haj­tá­sá­ban 4 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tönt, 5 év „gaz­dál­ko­dó szer­ve­zet álta­lá­nos veze­té­sét ellá­tó szerv tagja vagy egy­sze­mé­lyi veze­tő­je” fog­lal­ko­zás­tól eltil­tást, és mind­eze­ken túl­me­nő­en 6.000.000 forint pénz­bün­te­tést is szab­jon ki.