Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Nagymamája bankszámlájára utaltatta a kicsalt pénzt - fotókkal - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kalo­csai Járá­si Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás miatt vádat emelt egy nővel szem­ben, aki az inter­ne­tes por­tá­lo­kon álné­ven eladás­ra hir­de­tett ezüst éksze­rek vétel­árát a vevők­kel a nagy­ma­má­ja bank­szám­lá­já­ra előre utal­tat­ta, a ter­mé­ket azon­ban már senki nem kapta meg.

A vád­irat sze­rint a vecsé­si nő 2021-ben inter­ne­tes olda­la­kon saját illet­ve álné­ven lét­re­ho­zott pro­fi­lo­kon keresz­tül főként ezüst éksze­re­ket hir­de­tett eladás­ra. A vád­lott a hir­de­tés­ben sze­rep­lő éksze­rek­kel való­já­ban sosem ren­del­ke­zett, azok fotó­it csu­pán más hir­de­té­sek­ből men­tet­te le. A nő a csa­lárd hir­de­té­sek­re jelent­ke­ző vevők­kel a kivá­lasz­tott ter­mék vétel­árát a nagy­ma­má­ja bank­szám­lá­ra előre átutal­tat­ta, a kivá­lasz­tott és kifi­ze­tett árut azon­ban a becsa­pott vevők már nem kap­ták meg. A nő a nagy­ma­má­ja bank­kár­tyá­ját hasz­nál­va a szám­lá­ra utalt pénzt fel­vet­te és elköltötte.

A csaló négy hónap alatt 45 sér­tet­tet káro­sí­tott meg, egyen­ként 4-23 ezer forint kárt okoz­va nekik, ezál­tal össze­sen 525 ezer forint jog­ta­lan haszon­ra tett szert. A sér­tet­tek a nyo­mo­zás során káruk meg­té­rí­té­se érde­ké­ben pol­gá­ri jogi igényt jelen­tet­tek be.

Az ügyész­ség a nőt üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás vét­sé­gé­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben bün­te­tő­vég­zés hoza­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za azzal, hogy a sér­tet­tek kárá­nak meg­té­rí­té­sé­re is köte­lez­ze őt a bíró­ság. Bűnös­sé­gé­ről a Kalo­csai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotó­kon a vád­lott által köz­zé­tett hir­de­té­sek, vala­mint a csa­lás­sal szer­zett pénz fel­vé­te­lé­hez hasz­nált, a kuta­tás során meg­ta­lált bank­kár­tya láthatók.