Főoldal » Hírek » Napokig fogva tartotta és prostitúcióra kényszerítette a nőt - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta abban az ügy­ben, amely­ben egy férfi fogva tar­tott, bán­tal­ma­zott, elká­bí­tott egy nőt.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék ember­ke­res­ke­de­lem és kény­szer­mun­ka bűn­tet­te, sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te, testi sér­tés bűn­tet­te, kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak vét­sé­ge és új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés vét­sé­ge miatt, mint külö­nös vissza­esőt, 7 év fegy­ház­bün­te­tés­re, 7 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te a férfit.

A nem jog­erős íté­let sze­rint a pros­ti­tú­ci­ó­ból élő nő jobb meg­él­he­tés remé­nyé­ben Duna­új­vá­ros­ból Győr­be akart köl­töz­ni. Hir­de­tés nyo­mán meg­is­mer­ke­dett a fér­fi­val és 2020 novem­be­ré­ben átme­ne­ti tar­tóz­ko­dá­si lehe­tő­sé­get kért tőle a Fejér megyei köz­ség­ben talál­ha­tó lakó­he­lyén. A fér­fi­nak sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tást is nyúj­tott azért, hogy a kapott pénz­ből foly­tat­ni tudja az útját. A férfi azon­ban ezt meg­aka­dá­lyoz­ta, a nő tele­fon­ját elvet­te, csa­lá­di házá­ban folya­ma­tos fel­ügye­let mel­lett bezár­va tar­tot­ta. Több alka­lom­mal ököl­lel, eser­nyő­vel test­szer­te bán­tal­maz­ta, a forró kály­há­nak lökte. A nőnek a bán­tal­ma­zá­sok követ­kez­té­ben a bal vesé­je bevér­zett, ujjai meg­ég­tek, ame­lyek 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lés­nek minősülnek.

A nőnek más fér­fi­a­kat is kel­lett fogad­nia sze­xu­á­lis cse­lek­mény vég­zé­se érde­ké­ben. Az ezért kapott több száz­ezer forin­tot a férfi elvet­te tőle. Azért, hogy a szin­te folya­ma­tos ébren­lé­tet bírja, a férfi új pszi­cho­ak­tív­nak minő­sü­lő szert adott neki. A férfi maga is fogyasz­tott ilyen szert, továb­bá kábí­tó­szert is. A nő 2020. novem­ber 10. nap­ján az éjje­li órák­ban kihasz­nál­ta a férfi figyel­met­len­sé­gét és elmenekült.

A férfi a nő kiszol­gál­ta­tott hely­ze­tét kihasz­nál­va pénz­szer­zés cél­já­ból erő­szak­kal kény­sze­rí­tet­te más fér­fi­ak részé­re sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tás nyúj­tá­sá­ra, ami a jog sze­rint ember­ke­res­ke­de­lem és kény­szer­mun­ka bűntette.

Az első­fo­kú íté­let ellen a vád­lott és a védő eny­hí­tés érde­ké­ben fellebbezett.

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű férfi bün­te­té­se, a nagy­szá­mú bűn­cse­lek­mény­re, az ember­ke­res­ke­de­lem és kény­szer­mun­ka bűn­tet­té­nek kiemel­ke­dő tár­gyi súlyá­ra figye­lem­mel, szük­sé­ges és indokolt.

Másod­fo­kon az ügy­ben a Győri Íté­lő­táb­la dönt.