Főoldal » Archív » Nem figyelt eléggé a kétéves gyermekére, aki kiszökött az utcára – vádemelés

A nem kel­lő­en gon­dos, és ott­hon leit­ta­so­dó férfi ellen kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat a Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott - a 43 éves csa­lád­apa - 2020. feb­ru­ár 18-án, a dél­utá­ni órák­ban XXIII. kerü­le­ti ott­ho­ná­ban tar­tóz­ko­dott a fel­ügye­le­te alatt álló három kis­ko­rú gyer­mek­kel. A férfi ittas álla­pot­ban került, és a lakás­hoz tar­to­zó tár­sas­há­zi udva­ron dohány­zott. Mivel nem figyelt elég­gé, így a két­éves gyer­me­ke – nem meg­fe­le­lő ruhá­ban és cipő nél­kül – kiment a lakás­ból, és a közös udvar­ról. A kis­ko­rú átkelt egy szer­viz úton és a helyi­ér­de­kű vasút pályá­ján, majd a Gras­sal­ko­vich út mel­let­ti útpad­kán egy autós ész­lel­te és a gyer­mek segít­sé­gé­re sie­tett. A vád­lott nem kel­lő­en gon­dos maga­tar­tá­sá­val a szü­lői fel­ügye­le­ti jogá­ból adódó köte­les­sé­gét súlyo­san meg­szeg­te, mellyel kis­ko­rú gyer­me­két veszélyeztette.

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat a Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Bíró­ság előtt. Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság – a bűn­cse­lek­ményt beis­me­rő és meg­bá­nó – vád­lot­tal szem­ben szab­jon ki vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett börtönbüntetést.

A kerü­le­ti ügyész­ség – mivel annak tör­vé­nyi fel­té­te­lei fenn­áll­nak, és az a jár­vány­hely­zet­re figye­lem­mel külö­nö­sen is indo­kolt – indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság tár­gya­lás tar­tá­sa nél­kül, bün­te­tő­vég­zés­ben hatá­roz­zon az ügyben.