Főoldal » Hírek » Nem figyeltek meg a rendőrök törvénysértő módon politikusokat - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség a hiva­ta­li vissza­élés bűn­tet­te miatt foly­ta­tott eljá­rást bűn­cse­lek­mény hiá­nyá­ban megszüntette.

Az ügyész­sé­gen egy más bűn­cse­lek­mény miatt folya­mat­ban lévő ügy gya­nú­sí­tott­ja fel­je­len­tést tett, mert állás­pont­ja sze­rint a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság Fel­de­rí­tő Főosz­tá­lyá­nak koráb­bi volt veze­tő­je 2017 őszé­től szá­mos alka­lom­mal adott uta­sí­tást enge­dély nél­kü­li megfigyelésekre.

 

A fel­je­len­tés sze­rint a meg­fi­gye­lé­sek során az érin­tett sze­mé­lyek – köz­tük a men­tel­mi jog­gal ren­del­ke­ző Had­há­zy Ákos ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő, vala­mint a „Liget­vé­dők­höz” tar­to­zó sze­mé­lyek – moz­gá­sát fény­kép­fel­vé­te­lek­kel is doku­men­tál­ni kel­lett, amely fotó­kat egy közös üze­net­kül­dő cso­port­ba töl­töt­tek fel a részt vevő rendőrök. 

 

A vonat­ko­zó jog­sza­bá­lyok alap­ján a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság sze­mé­lyi állo­má­nya szol­gá­la­ti fel­ada­ta­ik ellá­tá­sa során részt vesz­nek a Buda­pest terü­le­tén tar­tott – a sport­ren­dez­vény és a gyü­le­ke­zé­si jog hatá­lya alá tar­to­zó – ren­dez­vé­nyek biztosításában.

 

Ezen nyil­vá­nos ren­dez­vé­nye­ken készí­tett fel­vé­te­lek nem azo­no­sít­ha­tók a bün­te­tő­el­já­rás­ról szóló tör­vény sze­rin­ti rej­tett figye­lés­sel. A nyil­vá­nos ren­dez­vé­nyek, tün­te­té­sek célja amúgy is az, hogy a részt­ve­vők a nyil­vá­nos­ság előtt fejt­hes­sék ki véle­mé­nyü­ket, vál­lal­va azt is, hogy az ese­mé­nyen róluk fel­vé­te­le­ket készí­te­nek. A gyü­le­ke­zés biz­to­sí­tá­sá­ban részt­ve­vő rend­őrök a ren­dez­vé­nyek előtt és azt köve­tő­en nem figyel­ték meg az ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő­ket, ilyet maga a fel­je­len­tés sem állított.

 

Meg­ál­la­pít­ha­tó tehát, hogy a fel­je­len­tő össze­ke­ver­te a bün­te­tő­el­já­rás­ról szóló tör­vény­ben sza­bá­lyo­zott, vala­mely bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel kap­cso­lat­ban alkal­ma­zott rej­tett figye­lést, mint lep­le­zett esz­közt és a hivat­ko­zott ren­dez­vény­biz­to­sí­tá­sok során a ren­dé­sze­ti cél­ból és a gyü­le­ke­zé­si jog­gal kap­cso­lat­ban vég­re­haj­tott biz­to­sí­tá­si tevé­keny­sé­get. A rend­őr­ség­nek ugyan­is joga és köte­les­sé­ge meg­fe­le­lő intéz­ke­dé­se­ket foga­na­to­sí­ta­ni a ren­dez­vé­nyek biz­ton­sá­gos lebo­nyo­lí­tá­sa érde­ké­ben, és e cél­ból akár fel­vé­telt is készí­te­ni az ott nyil­vá­no­san meg­je­le­nő sze­mé­lyek­ről, így akár ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő­ről is.

Az állí­tott jog­el­le­nes meg­fi­gye­lé­sek­kel kap­cso­la­tos ügy­részt az ügyész­ség külön eljá­rás­ban bírál­ta el, az alap­ügy nyo­mo­zá­sa tovább­ra is folya­mat­ban van.