Főoldal » Hírek » Nem kapott cserébe semmit a locsolásért, ezért megverte az ismerősét - a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kazinc­bar­ci­kai Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint  locsol­ko­dá­sért italt és ciga­ret­tát várt cse­ré­be, de mivel nem kapott, neki­esett a házigazdának. 

A vád­irat sze­rint, a vád­lott 2021. ápri­lis 5-én – hús­vét hét­főn - erő­sen itta­san, Sajó­ka­zán fel­ke­res­te egy férfi isme­rő­sét azért, hogy annak élet­tár­sát meglocsolja.

A vád­lott miu­tán meg­lo­csol­ta a nőt, szá­mon kérte az isme­rő­sét, hogy miért nem kínál­ja meg őt ciga­ret­tá­val és ital­lal. Mikor a férfi közöl­te, hogy italt és ciga­ret­tát sem tud adni, a vád­lott sér­te­get­ni kezd­te. Ekkor a házi­gaz­da kérte a vád­lot­tat, hogy távoz­zon és kikí­sér­te a lakás­ból az utcá­ra. A vád­lott azon­ban hir­te­len vissza­for­dult és előbb vere­ke­dés­re hívta fel, majd ököl­lel meg­pró­bál­ta meg­üt­ni isme­rő­sét. A fér­fi­nak sike­rült a táma­dást elhá­rí­ta­nia, a föld­re vitte és lefog­ta a vád­lot­tat, azon­ban mikor – arra szá­mít­va, hogy már meg­nyu­go­dott – elen­ged­te, a vád­lott ismét táma­dás­ba len­dült és meg­ha­rap­ta a vál­lán, majd állon rúgta a házi­gaz­dát, végül szit­ko­zód­va távo­zott a helyszínről.

A meg­tá­ma­dott férfi a vád­lott bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, azon­ban könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt magán­in­dít­ványt nem ter­jesz­tett elő.

A vád­lott kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos cse­lek­mé­nye alkal­mas volt arra, hogy mások­ban meg­bot­rán­ko­zást és ria­dal­mat keltsen.

A járá­si ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű, több­szö­rös vissza­eső­nek fér­fi­val szem­ben elzá­rás bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Kazinc­bar­ci­kai Járásbíróságnak.