Főoldal » Hírek » Nevelőszülő verte a gyerekeket – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 59 éves kelet-nógrádi nő ellen, aki bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­vel négy gyer­mek testi és érzel­mi fej­lő­dé­sét súlyo­san veszélyeztette.

A vád­irat sze­rint a nő 2014-től saját házá­ban nevelt egy akkor 2 éves kis­lányt, majd 2017-ben továb­bi gye­re­kek kerül­tek hozzá, egy 11, egy 4 és egy 5 éves kisfiú.

A nő a gye­re­kek­kel rend­sze­re­sen kia­bált, trá­gár kife­je­zé­sek­kel illet­te őket, szü­le­ik­ről becs­mér­lő módon, meg­alá­zó kife­je­zé­se­ket hasz­nál­va beszélt előt­tük. A leg­idő­sebb fiút pusz­ta kéz­zel verte, elő­for­dult, hogy man­kó­val fejen vagy mell­ka­son ütöt­te. A 4 éves sér­tet­tet lök­dös­te, a fejét ütle­gel­te, mert nem foga­dott szót neki.

A kis­lány 9 éves volt, ami­kor a vád­lott meg­lát­ta, hogy a hűtő­be nyúl, hogy egyen vala­mit. A nő meg­tép­te a gye­rek haját, majd még ugyan­az nap, a még éhes sér­tet­tet szit­ko­zód­va ütni kezdte.

A vád­lott 2022. janu­ár és már­ci­us között több alka­lom­mal fizi­ka­i­lag is bán­tal­maz­ta az egyik kis­fi­út. Nyúj­tó­fá­val a 10 éves sér­tett fejé­re és lábá­ra ütött, más­kor ruha­akasz­tó­val olyan erő­vel súj­tott a fejé­re, hogy a gye­rek orra vérez­ni kezdett.

A gye­re­kek a bán­tal­ma­zá­sok követ­kez­té­ben nem szen­ved­tek súlyos sérülést.

A vád­lott, mint a kis­ko­rú gyer­me­kek neve­lé­sé­re, fel­ügye­le­té­re, gon­do­zá­sá­ra köte­les sze­mély e fel­ada­tá­ból eredő köte­le­zett­sé­gét soro­za­to­san és súlyo­san megszegte.

Az ügyész­ség az elkö­ve­tőt négy rend­be­li kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek és aka­rat­nyil­vá­ní­tás­ra kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés­nek a bűn­tet­té­vel vádol­ta meg.

Vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ítél­je őt fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re és tilt­sa el a neve­lő­szü­lői fel­ada­tok ellá­tá­sá­tól, vala­mint fizet­tes­se meg vele az eljá­rás során kelet­ke­zett 364.500 forint bűn­ügyi költ­sé­get is.

Az ügy­ben a Pász­tói Járás­bí­ró­ság dönt.