Főoldal » Hírek » Nyertes sportfogadási szelvényeket loptak - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A nagyobb érték­re elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség négy elkö­ve­tő­vel szem­ben nyúj­tott be vád­ira­tot, akik a sér­tet­tet leitat­ták azért, hogy tőle a nyer­tes sport­fo­ga­dá­si szel­vé­nye­ket ellop­has­sák. A nyer­tes szel­vé­nye­ket az elkö­ve­tők hét tele­pü­lé­sen vál­tot­ták be, az egyik eset­ről kame­ra­fel­vé­tel készült. 

A vád­irat sze­rint az esz­ter­go­mi pan­zi­ó­ban lakó sér­tett 2020. május 25-én 897.500,-Ft. érték­ben vásá­rolt sport­fo­ga­dá­si szel­vé­nye­ket, ame­lyek­kel 1.097.060forintot nyert.

Az egyik elkö­ve­tő szin­tén a pan­zi­ó­ban lakott, tudott a sér­tett sport­fo­ga­dá­si szo­ká­sa­i­ról, nye­re­mé­nye­i­ről. Ez a férfi rábír­ta tár­sa­it arra, hogy a sér­tet­től a min­den bizonnyal nyer­tes szel­vé­nye­it lop­ják el, vala­mint a sér­tet­tet a pan­zi­ó­ból elcsal­ta egy esztergom-kertvárosi  lakás­ba. Itt az elkö­ve­tők a sér­tet­tet leitatták.

A sér­tett pan­zi­ó­ból távo­zá­sát köve­tő­en az elkö­ve­tők isme­ret­len társa a sér­tett apart­man­ját átku­tat­ta, a szo­bá­ban a sér­tett által elrej­tett szel­vé­nye­ket fel­lel­te és ellop­ta, azo­kat a tár­sa­i­nak átadta.

Az egyik férfi a lopás nap­já­nak esté­jén meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a szel­vé­nyek nyer­tek, ezért azok kivál­tá­sá­val tár­sa­it meg­bíz­ta. Három elkö­ve­tő Páty, Per­bál, Pili­si­jász­fa­lu, Leány­vár, Zsám­bék, Tokod, Pilis­jász­fa­lu üzle­te­i­ben és pos­tá­in vál­tot­ta be a szel­vé­nye­ket azért, hogy ne legyen fel­tű­nő a nagy nyeremény.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben két elkö­ve­tő­vel szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést és pénz­bün­te­tést szab­jon ki, vala­mint a pró­ba­idő tar­ta­má­ra ren­del­je el a párt­fo­gó fel­ügye­le­tü­ket, két továb­bi elkö­ve­tő­vel szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki. Indít­vá­nyoz­ta az ügyész­ség azt is, hogy a bíró­ság köte­lez­ze az elkö­ve­tő­ket a sér­tett­nek oko­zott kár megtérítésére.