Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények » Nyilvános mellékhelyiségekben filmezett egy férfi – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség jelen­tős érdek­sé­rel­met okoz­va elkö­ve­tett til­tott adat­szer­zés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a húszas éve­i­ben járó váci fér­fi­val szem­ben, aki mel­lék­he­lyi­sé­get hasz­ná­ló nők­ről készí­tett vide­ó­fel­vé­te­le­ket a tud­tu­kon kívül.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a férfi 2023 máju­sá­ban és júni­u­sá­ban egy buda­pes­ti szó­ra­ko­zó­he­lyen, illet­ve 2023 nya­rán egy Balaton-parti fesz­ti­vá­lon elrej­tő­zött a nyil­vá­nos, a női mel­lék­he­lyi­ség­gel szom­szé­dos WC fül­ké­ben azért, hogy a mel­lék­he­lyi­sé­get hasz­ná­ló nők­ről titok­ban vide­ó­fel­vé­te­le­ket készít­sen. A vád­lott ezen alkal­mak­kor, amint meg­hal­lot­ta, hogy a szom­szé­dos helyi­ség­be vala­me­lyik női sér­tett bemegy, a mobil­te­le­fon­ját a fül­kék közös oldal­fa­la felett átemel­te, és a készü­lék­kel rög­zí­tet­te az illem­he­lyi­ség használatát.

A vád­lott Buda­pes­ten, ille­tő­leg a Balaton-parton egy­aránt 8-8 sér­tett­ről készí­tett ilyen módon fel­vé­te­le­ket, míg­nem a férfi cse­lek­mé­nyét az egyik sér­tett ész­re­vet­te, és előbb a fér­jét, majd a fesz­ti­vál biz­ton­sá­gi szol­gá­la­tát érte­sí­tet­te a történtekről.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a fér­fi­val szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.