Főoldal » Hírek » Nógrád Vármegyei Főügyészség » Nyolc és fél év a holland drogkereskedőknek- a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség vádja alap­ján a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt első­fo­kon nyolc év hat hónap fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te és tíz évre kiuta­sí­tot­ta Magyar­or­szág terü­le­té­ről azt a két hol­land fér­fit, akik egy Nóg­rád megyei zenei fesz­ti­vá­lon kábí­tó­szert áru­sí­tot­tak.

A két hol­land férfi 2017 júli­u­sá­ban egy fesz­ti­vál­ra érke­zett Nóg­rád megyé­be azért, hogy kábí­tó­sze­re­ket áru­sít­sa­nak az ott szó­ra­ko­zók­nak.

A fesz­ti­vál terü­le­tén a két fér­fit rend­őrök ellen­őriz­ték. A pavi­lont, ahol tar­tóz­kod­tak átvizs­gál­ták, mely­nek során egy háti­zsák­ból és övtás­ká­ból előre cso­ma­golt és árjegy­zék­kel ellá­tott, nagy mennyi­sé­gű amfe­ta­min, LSD és kan­na­bisz került elő. Az autó­juk­ban talált bőrönd­ből és egy váll­tás­ká­ból a rend­őrök ugyan­csak kábí­tó­sze­re­ket fog­lal­tak le. A keres­ke­dők­től levett vize­let­min­ta alap­ján az is meg­ál­la­pít­ha­tó volt, hogy nem­csak árul­ták, de fogyasz­tot­ták is a dro­got.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en mind­két vád­lot­tat jelen­tős mennyi­ség­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, és ezért őket nyolc év hat hónap fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te, emel­lett tíz évre kiuta­sí­tot­ta őket az ország terü­le­té­ről. A bíró­ság a kábí­tó­sze­re­ket elko­boz­ta, a vád­lot­ta­kat pedig fejen­ként 56.169 Ft össze­gű vagyon­el­kob­zás mel­lett össze­sen 2.843.069 Ft bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re is köte­lez­te.

Az ügyész az íté­le­tet tudo­má­sul vette. A vád­lot­tak fel­men­té­sük érde­ké­ben fel­leb­bez­tek, így az íté­let nem emel­ke­dett jog­erő­re, az eljá­rás másod­fo­kon foly­ta­tó­dik tovább, a két hol­land férfi azon­ban tovább­ra is letar­tóz­ta­tás­ban maradt.