Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Öntvénygyártáshoz és megmunkáláshoz szereztek be gépeket eltúlzott áron – vádemelés az OLAF által is vizsgált 272 millió forintos költségvetési csalás miatti ügyben- a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Önt­vény­gyár­tás­hoz és meg­mun­ká­lás­hoz sze­rez­tek be gépe­ket eltúl­zott áron – vád­eme­lés az OLAF által is vizs­gált 272 mil­lió forin­tos költ­ség­ve­té­si csa­lás miat­ti ügy­ben

Az Euró­pai Csa­lás Elle­ni Hiva­tal (OLAF) aján­lá­sá­ban fog­lal­ta­kat is vizs­gá­ló bűn­ügy­ben a Fővá­ro­si Főügyész­ség uniós támo­ga­tás jogo­su­lat­lan igény­be­vé­te­le miatt nyúj­tott be vád­ira­tot, az ügyész­ség indít­vá­nyoz­za, hogy a bíró­ság letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je a vád­lot­ta­kat.

A vád­irat lénye­ge sze­rint az egyik vád­lott, egy 74 éves férfi, ügy­ve­ze­tő­je volt egy cég­nek, amely alu­mí­ni­um önt­vé­nyek gépi meg­mun­ká­lá­sá­val fog­lal­ko­zott. A cég a tevé­keny­sé­gé­hez szük­sé­ges gépe­ket egy lich­tens­tei­ni szék­he­lyű érté­ke­sí­tő vég­től sze­rez­te be. A lich­tens­tei­ni cég kép­vi­se­le­té­ben a másik vád­lott, egy 67 éves férfi foly­ta­tott ártár­gya­lá­so­kat. A két férfi elha­tá­roz­ta, hogy az euró­pai uniós támo­ga­tá­si rend­szert kijátsz­va, valót­lan áraján­la­tok alap­ján, eltúl­zott össze­gek­re fog­nak pályáz­ni a 74 éves férfi cégé­vel, vala­mint a hoz­zá­tar­to­zó­já­nak a cégé­vel. Ennek meg­fe­le­lő­en a 2009-2011. évek­ben 5 alka­lom­mal, a szo­ká­sos piaci árat meg­ha­la­dó áron sze­rez­tek be szer­szám­gé­pe­ket, oly módon, hogy a beszer­zés utó­la­gos finan­szí­ro­zá­sá­hoz vissza nem térí­ten­dő euró­pai uniós támo­ga­tást vet­tek igény­be. Az oko­zott vagyo­ni hát­rány 272 mil­lió forint, amely­ből közel 70 mil­lió forint meg­té­rült.

Az OLAF vizs­gál­ta a támo­ga­tá­so­kat és aján­lás­sal élt a Leg­főbb Ügyész­ség felé. Az ügyész­ség – bár erre jog­sza­bá­lyi köte­les­sé­ge nincs – min­den OLAF aján­lás alap­ján bün­te­tő­el­já­rást indít, vagy, ha az aján­lás előtt már indult bün­te­tő­el­já­rás, a nyo­mo­zást kiter­jesz­ti az OLAF aján­lás­ban fog­lal­tak­ra is. Jelen ügy­ben az aján­lást rövid­del meg­elő­ző­en indult bűn­ügy­ben vizs­gál­ta a nyo­mo­zó ható­ság az OLAF aján­lá­sá­ban fog­lal­ta­kat is, utó­vizs­gá­lat alap­ján a Pénz­ügy­mi­nisz­té­ri­um is tett később fel­je­len­tést.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal által szé­les­kö­rű­en lefoly­ta­tott nyo­mo­zás ered­mé­nye­kép­pen külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a két férfi ellen. Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta vád­ira­tá­ban, hogy a bíró­ság ítél­je őket letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tés­re és pénz­bün­te­tés­re, ezen túl tilt­sa el őket a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól és a cég­ve­ze­tés­től. Eny­hébb bün­te­tés­re az ügyész­ség csak a bűnös­ség tel­jes körű beis­me­ré­se ese­tén lát lehe­tő­sé­get.

Magyar­or­szág Ügyész­sé­gé­nek és az OLAF-nak a kap­cso­la­tát mutat­ja be a Leg­főbb Ügyész­ség vide­ó­üze­net és köz­le­mé­nye, ame­lyek itt érhe­tő­ek el:

/a-magyar-ugyeszseg-tovabbra-is-az-unios-atlagot-meghalado-aranyban-emel-vadat-az-olaf-igazsagugyi-ajanlasai-nyoman-dr-fazekas-gezanak-a-legfobb-ugyeszseg-szovivojenek-videouzenete/

 

/a-magyar-ugyeszseg-tovabbra-is-az-unios-atlagot-meghalado-aranyban-emel-vadat-az-olaf-igazsagugyi-ajanlasai-nyoman/