Főoldal » Hírek » Központi Nyomozó Főügyészség » Őrizetben a borsodi férfi, aki ittasan, kijárási korlátozás alatt veszélyeztette gépkocsijával a rendőröket- a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye- fotóval

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hét­vé­gén hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak, köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­té­nek és ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­nek elkö­ve­té­se miatt hall­gat­ta ki gya­nú­sí­tott­ként a 30 éves férfit.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az elkö­ve­tő 2020. novem­ber 7-én a kora haj­na­li órák­ban ittas álla­pot­ban, érvé­nyes veze­tői enge­dély nél­kül, a kijá­rá­si kor­lá­to­zást figyel­men kívül hagy­va köz­le­ke­dett gép­ko­csi­já­val egy bor­so­di kisvárosban.

A rend­őrök intéz­ked­ni akar­tak vele szem­ben, de a férfi nem állt meg, hanem az álta­la veze­tett autó­val mene­kül­ni kez­dett. Egy hir­te­len moz­du­lat­tal erő­tel­je­sen a rend­őr­au­tó felé kor­má­nyoz­ta autó­ját, veszé­lyez­tet­ve ezzel a rend­őrö­ket. A szol­gá­la­ti gép­jár­mű­vet veze­tő rend­őr az ütkö­zést csak hir­te­len balra kor­mány­zás­sal és féke­zés­sel, az útpad­ká­ra tör­té­nő leha­la­dás­sal tudta elkerülni.

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség szom­ba­ton gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit és elren­del­te őrizetét.

A gya­nú­sí­tott az őri­zet elren­de­lé­se ellen panaszt nem jelen­tett be, ugyan­ak­kor védő­jé­vel együtt a gya­nú­sí­tás ellen indo­ko­lás nél­kü­li panaszt tett és tagad­ta a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét. A fér­fit köz­le­ke­dé­si sza­bály­sér­té­sek miatt koráb­ban már több­ször elma­rasz­tal­ták, jogo­sít­vánnyal sosem ren­del­ke­zett, ennek elle­né­re állí­tá­sa sze­rint gyer­mek­ko­ra óta rend­sze­re­sen vezetett.

A nyo­mo­zó ügyész­ség indít­ványt tett az őri­zet­ben lévő gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­ra, amely kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sé­nek tár­gyá­ban a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság hol­nap dönt.

A fotó a hely­szí­ni szem­lén készült: