Főoldal » Hírek » Őrizetben a vádlott fia, aki a tárgyalás előtt kávét öntött a bíró arcába – fotókkal – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt őri­zet­be vette és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ja ki a férfit.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék előre kiter­vel­ten elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt bün­te­tő­el­já­rást foly­tat, amely ügy­ben a bíró­ság 2024. janu­ár 30-án 8 óra 30 perc­re tár­gya­lást tűzött ki. Az eljá­ró bíró koráb­ban jelez­te, hogy ezen a napon védői per­be­szé­dek várhatók.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint az egyik vád­lott fia elha­tá­roz­ta, hogy aka­dá­lyoz­ni fogja a tár­gya­lás meg­tar­tá­sát, ille­tő­leg olyan maga­tar­tást fog tanú­sí­ta­ni, amely­től eset­le­ge­sen az eljá­ró bíró kizá­rá­sa várható.

A férfi már koráb­ban pró­bált a bíró­val sze­mé­lyes kon­tak­tust keres­ni, azon­ban a bíró­ság ettől jog­sze­rű­en elzár­kó­zott és közöl­ték vele, hogy nincs arra lehe­tő­ség, hogy a bíró tár­gya­lá­son kívül beszél­jen vele.

A vád­lott fia ennek elle­né­re a tár­gya­ló­te­rem előtt várt a bíró­ra, majd ami­kor ész­re­vet­te a tár­gya­lás­ra érke­ző, talárt vise­lő bírót, elé lépett és szá­mon kérte.

Az eljá­ró bíró nem kívánt vele beszél­ni, mivel a férfi azon­ban tovább foly­tat­ta a bíró szi­dal­ma­zá­sát, a hiva­ta­los sze­mély közöl­te vele, hogy ki fogja vezet­tet­ni a biz­ton­sá­gi őrök­kel, majd kike­rül­ve őt, meg­pró­bált bemen­ni a tár­gya­ló­te­rem­be. Ezt meg­aka­dá­lyo­zan­dó a férfi egy gyors moz­du­lat­tal a kezé­ben lévő kávés­po­hár tel­jes tar­tal­mát a bíró arcá­ba öntöt­te, amely­nek követ­kez­té­ben sze­mé­be, arcá­ba és ruhá­za­tá­ra nagyobb mennyi­sé­gű hideg kávé került.

Az elle­ne alkal­ma­zott erő­sza­kos maga­tar­tás miatt a bíró kény­te­len volt meg­áll­ni, a kávét a sze­mé­ből és arcá­ból kitö­röl­ni. A bűn­cse­lek­ményt látva egy közel­ben tar­tóz­ko­dó újság­író a bíró és az elkö­ve­tő közé állt, így a fér­fi­nak nem volt lehe­tő­sé­ge cse­lek­mé­nyét foly­tat­ni. Az elkö­ve­tő maga­tar­tá­sá­nak követ­kez­té­ben a tár­gya­lás meg­kez­dé­se jelen­tős kése­del­met szen­ve­dett, de a bíró­ság a tár­gya­lást a tör­tén­tek elle­né­re megtartotta.

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség amint hiva­ta­lo­san tudo­mást szer­zett a tör­tén­tek­ről, hala­dék­ta­la­nul elren­del­te a nyo­mo­zást, és intéz­ke­dett az elsőd­le­ges eljá­rá­si cse­lek­mé­nyek elvég­zé­sé­re. Az eddi­gi nyo­mo­zás­ban sor került a szem­le meg­tar­tá­sá­ra, több tanú kihall­ga­tá­sá­ra, majd a nyo­mo­zó főügyész­ség elren­del­te a férfi őri­ze­tét, a bűn­cse­lek­mény meg­ala­po­zott gya­nú­ját pedig még a mai napon közli az elkö­ve­tő­vel.     

A fotók a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét meg­elő­ző­en, a bíró­ság folyo­só­ján készültek.