Főoldal » Hírek » Őrizetben az agresszív férfi, aki intézkedés során támadt a rendőrökre - fotóval - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki az őri­zet­ben lévő 40 éves fér­fit, és indít­vá­nyoz­ta letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint 2022. szep­tem­ber 4-én dél­után a rend­őrök intéz­ke­dés cél­já­ból meg­je­len­tek egy deb­re­ce­ni téren és iga­zol­tat­ni kezd­ték az ital­ki­mé­rés előtt ittas álla­pot­ban tar­tóz­ko­dó és köz­te­rü­le­ten alko­holt fogyasz­tó, han­gos­ko­dó sze­mé­lye­ket.

Az intéz­ke­dés alá vont sze­mé­lyek egyi­ke kifo­gá­sol­ni kezd­te a rend­őri intéz­ke­dést, han­go­san sér­te­get­te a hiva­ta­los sze­mé­lye­ket, majd bán­tal­ma­zás­sal fenye­get­te őket, indu­la­to­san fel­állt a pad­ról és ököl­be szo­rí­tott kezek­kel felé­jük indult.

Miu­tán a rend­őrök könny­fa­kasz­tó gázt alkal­maz­tak a fér­fi­val szem­ben, az elkö­ve­tő meg­pró­bál­ta kivon­ni magát az intéz­ke­dés alól, eköz­ben az ebben őt aka­dá­lyo­zó rend­őr irá­nyá­ba ütött, de annak kité­ré­se miatt nem talál­ta el.

A rend­őrök testi kény­szert alkal­maz­tak az elkö­ve­tő­vel szem­ben meg­bi­lin­cse­lé­se és elő­ál­lí­tá­sa cél­já­ból, ami­nek a férfi ellen­állt és több alka­lom­mal a rend­őrök felé rúgott. A testi kény­szer része­ként a rend­őr­nő a férfi jobb vál­lá­ra tér­delt, aki ekkor a rend­őr vád­li­já­ba hara­pott és azt fel­szó­lí­tás­ra sem enged­te el, végül cse­lek­mé­nyé­vel csak akkor hagyott fel, ami­kor egy civil sze­mély sie­tett a rend­őr­nő segít­sé­gé­re. A rend­őr a láb­szá­ra felü­le­tes sebé­ben meg­nyil­vá­nu­ló, könnyű sérü­lést szen­ve­dett.

Az ügyész­ség elren­del­te az elkö­ve­tő őri­ze­tét, gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki és indít­vá­nyoz­ta letar­tóz­ta­tá­sát.  A kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sét az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint az indo­kol­ja, hogy a sze­mély elle­ni erő­sza­kos bűn­cse­lek­mény miatt bün­te­tett elő­éle­tű gya­nú­sí­tott fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés hatá­lya alatt áll, így a cse­lek­mény jel­le­gé­re is figye­lem­mel meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy a letar­tóz­ta­tás alkal­ma­zá­sa nél­kül újabb sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­ményt követ­ne el.

A kény­szer­in­téz­ke­dés tár­gyá­ban a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság ma dönt.

A szem­lén készült fotók: