Főoldal » Hírek » Orvost ütött az ittas férfi a siófoki sürgősségin – fotókkal – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a Pest vár­me­gyei fér­fi­val szem­ben, aki kábu­la­tá­ból ébred­ve elő­ször az ápo­lók felé indult táma­dó­lag, végül az ügye­le­tes orvost ütöt­te arcon.

A vád­irat sze­rint a ter­helt annyi­ra ittas volt 2023 augusz­tu­sá­ban Sió­fo­kon, hogy men­tő­vel kór­ház­ba kel­lett szál­lí­ta­ni. Az esz­mé­let­len fér­fit a sür­gős­sé­gi osz­tá­lyon meg­fi­gye­lés alá helyez­ték, ahol néhány perc eltel­té­vel magá­hoz tért. 

Az erős fizi­ku­mú vád­lott az ébre­dé­sét köve­tő­en egy­ből leszállt az ágy­ról és ütés­re emelt, ököl­be szo­rí­tott kéz­zel a kór­te­rem­ben lévő ápo­ló­nők felé indult. Az nővé­rek­nek azon­ban sike­rült elfut­nia az agresszív férfi elől, aki ezt köve­tő­en a folyo­só felé vette az irányt. A kór­ház folyo­só­já­ra az ápo­lók segít­ség­ki­ál­tá­sá­ra fel­fi­gyel­ve az éppen vizs­gá­la­tot végző ügye­le­tes orvos is kilé­pett és fel akar­ta tar­tóz­tat­ni a dühön­gő ter­hel­tet, de a férfi ekkor olyan erő­vel ütöt­te meg az arcán a sér­tet­tet, hogy a szem­üve­ge is leesett.

Az arti­ku­lá­lat­la­nul üvöl­tö­ző vád­lot­tat végül a sér­tett, a biz­ton­sá­gi őr, egy férfi ápoló és egy más ügy miatt a kór­ház­ban tar­tóz­ko­dó rend­őr együt­tes erő­vel tudta a föld­re vinni.

Az ügyész­ség a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a ter­helt­tel szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re tett indítványt.

A képe­ken a kór­ház épü­le­te, vala­mint az a folyo­só lát­ha­tó, ahol a bűn­cse­lek­mény történt.