Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Ötmilliárd forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás a webáruház beszállítóinál – vádemelés – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Az inter­ne­tes keres­ke­de­lem­ben műkö­dött több bűn­szer­ve­zet és bűn­szö­vet­ség, ame­lyek fik­tív cégek beik­ta­tá­sá­val csal­ták el az adót; a Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt a tag­ja­ik ellen, több mint húsz sze­méllyel szem­ben fegy­ház­bün­te­tést indítványozva.

A több mint nyolc­száz olda­las vád­irat lénye­ge sze­rint egy nagy­for­gal­mú web­áru­há­zat üze­mel­te­tő cég­nél dol­go­zott egy férfi, aki beszer­zést és érté­ke­sí­tést koor­di­ná­ló kép­vi­se­lő volt. A férfi kap­cso­lat­ba került és meg­ál­la­po­dott szer­ve­zett bűn­el­kö­ve­tői cso­por­tok­kal, ame­lyek költ­ség­ve­té­si csa­lás elkö­ve­té­sé­re spe­ci­a­li­zá­lód­va bel­föl­di és kül­föl­di cégek­ből álló, több­szin­tű cég­lán­co­la­to­kat működ­tet­tek, és a bűnös kap­cso­la­tért cse­ré­be vesz­te­ge­té­si pénzt fizet­tek a férfinak.

A cég­lán­co­la­tok az Euró­pai Uni­ó­ból sze­rez­tek be árut, elsőd­le­ge­sen műsza­ki cik­ke­ket, ame­lye­ket aztán bel­föl­dön érté­ke­sí­tet­tek, azon­ban az álta­lá­nos for­gal­mi adó­fi­ze­té­si köte­le­zett­sé­gü­ket jog­el­le­nes manő­ve­rek­kel elke­rül­ték. A web­áru­ház a cég­lán­co­la­to­kon keresz­tül sze­rez­te be egyes ter­mék­cso­port­ja­it, azon­ban a web­áru­há­zat működ­te­tő cég veze­tői nem tud­tak a jog­el­le­nes tevékenységről.

A cég­lán­co­la­tok­ban részt vevő tár­sa­sá­gok az adó­be­val­lá­si köte­le­zett­sé­gük­nek nem tet­tek ele­get, vagy valót­lan ada­tok­kal nyúj­tot­ták be beval­lá­sa­i­kat, és ezzel össze­sen több mint ötmil­li­árd forint vagyo­ni hát­rányt okoz­tak a magyar költ­ség­ve­tés­nek. A cége­ket „stró­ma­nok”, több­sé­gé­ben kül­ho­ni magya­rok, nevé­re jegyez­tet­ték be, akik vég­re­hajt­ha­tó vagyon­nal nem ren­del­kez­tek, a cég­ala­pí­tás­sal vagy átru­há­zás­sal kap­cso­la­tos ira­to­kat kizá­ró­lag pén­zért írták alá.

A web­áru­há­zat üze­mel­te­tő cég kép­vi­se­lői nem tud­tak arról, hogy a részük­re szám­lá­zó beszál­lí­tó cégek valót­lan tar­tal­mú szám­lá­kat állí­ta­nak ki, illet­ve, hogy a szám­la álta­lá­nos for­gal­mi adó­tar­tal­mát a cég­lán­co­la­tok­hoz tar­to­zó egyik cég sem fizet­te meg.

A Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal ered­mé­nyes fel­de­rí­tés­sel 2017 novem­be­ré­ben meg­sza­kí­tot­ta a szer­ve­zett bűn­el­kö­ve­tést, majd nagy erők­kel és kiemelt szín­vo­na­lon foly­tat­ta le a nyo­mo­zást. A vagyon­biz­to­sí­tás­hoz a Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda Vagyon­vissza­szer­zé­si Hiva­ta­la nyúj­tott szak­ér­tő segítséget.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett, külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt negy­ven­két vád­lot­tal szem­ben emelt vádat a Fővá­ro­si Tör­vény­szé­ken, a vád­ira­tá­ban kilenc cég­gel szem­ben is indít­vá­nyoz­ta bün­te­tő­jo­gi intéz­ke­dés alkalmazását.

A vád tár­gyá­vá tett leg­sú­lyo­sabb bűn­cse­lek­ményt a tör­vény – a bűn­szer­ve­ze­ti elkö­ve­tés­re figye­lem­mel – öttől húsz évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenyegeti.