Főoldal » Hírek » Óvoda mellett is árulták a drogot – két díler került a rács mögé- a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség ügye­le­tes ügyé­szé­nek indít­vá­nya alap­ján teg­nap a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te annak a 30 és 39 éves fér­fi­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, akik isme­ret­sé­gi körük­ben kis­ko­rú­ak részé­re is érté­ke­sí­tet­tek kábí­tó­szert és új pszi­cho­ak­tív anyagot.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Rend­őr­ka­pi­tány­ság Bűn­ügyi Osz­tá­lya egy kiter­jedt nyo­mo­zás ered­mé­nye­ként 2021. júli­us 9-én őri­zet­be vett egy őrhal­mi és egy pat­var­ci ille­tő­sé­gű fér­fit, akik 2020. óta ter­jesz­tet­tek isme­ret­sé­gi körük­ben kábí­tó­szert és új pszi­cho­ak­tív anya­go­kat. A dro­go­kat nagy­részt kis­ko­rú­ak­nak érté­ke­sí­tet­ték, akik közül töb­ben a szü­le­ik­től kapott zseb­pénz­ből vásá­rol­ták az anyagokat.

A két férfi össze­han­gol­tan tevé­keny­ke­dett. A 30 éves a fogyasz­tó­kat több­ször idő­sebb tár­sá­hoz irá­nyí­tot­ta a lebu­kás veszé­lyé­nek elke­rü­lé­se érde­ké­ben, de gyak­ran közö­sen is árul­ták a sze­re­ket, Balas­sa­gyar­ma­ton egy óvoda köz­vet­len kör­nye­ze­té­ben is.

A két fér­fit bűn­szö­vet­ség­ben, keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­vel és bűn­szö­vet­ség­ben köz­ne­ve­lé­si épü­let köz­vet­len kör­nye­ze­té­ben keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­vel gya­nú­sít­ják, a fia­ta­labb gya­nú­sí­tot­tat pedig kábí­tó­szer keres­ke­de­lem bűn­tett elkö­ve­té­sé­vel is.

Az ügyész­ség indít­vá­nya nyo­mán a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a két férfi letar­tóz­ta­tá­sát a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben elrendelte.

Az ügy­ről kiadott – fény­ké­pek­kel is ellá­tott – rend­őr­sé­gi saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/uj-pszichoaktiv-anyaggal-kereskedtek-10#5