Főoldal » Hírek » Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség » Párkapcsolati probléma és italozás miatt megszúrta élettársát a tiszacsegei asszony – a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat az ellen a nő ellen, aki a vita hevé­ben egy kony­ha­kés­sel mell­ka­son szúr­ta élettársát.

A vád­irat sze­rint a vád­lott és élet­tár­sa, a sér­tett Tisza­cse­gén éltek. 2022. augusz­tu­sá­tól kez­dő­dő­en fél­té­keny­ség, illet­ve egyéb pár­kap­cso­la­ti prob­lé­ma miatt köz­tük gyak­ran vol­tak viták és vesze­ke­dé­sek, élet­tár­si kap­cso­la­tuk folya­ma­to­san romlott.

2022. decem­ber 16-án a sér­tett egyik roko­ná­val az ott­ho­ná­ban tar­tóz­ko­dott és ita­loz­tak. A vád­lott gye­re­ke­i­vel 18 óra körü­li idő­ben érke­zett haza és látta, hogy élet­tár­sa ittas álla­pot­ban van. Miu­tán az alko­hol elfo­gyott, a sér­tett elment ott­hon­ról, hogy sze­szes italt vásá­rol­jon. A férfi 20 óra körü­li idő­ben érke­zett haza egy nagy üveg ital­lal, ami miatt a vád­lott kér­dő­re vonta, miköz­ben a kony­há­ban mosogatott.

Ekkor köz­tük újra vesze­ke­dés támadt, a sér­tett kiment a kony­há­ból a folyo­só­ra, ekkor a fel­dü­hö­dött vád­lott a moso­ga­tó mel­lől fel­vett egy nagy konya­kést és a sér­tett után ment, aki­nek elő­ször a bal fel­kar­ját vágta meg, majd egy gyors moz­du­lat­tal őt mell­ka­son szúr­ta. A sér­tett erő­sen vér­zett, ezért az asszony men­tőt hívott hozzá.

A sér­tett mell­ka­sát ért szú­rás 8 napon túl gyó­gyu­ló, élet­ve­szé­lyes sérü­lés volt.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Rendőr-főkapitányság foly­tat­ta le.

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Főügyész­ség a sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lott ellen ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken. A vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a tör­vény­szék a vád­lot­tat bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je, mel­lék­bün­te­té­sül tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, továb­bá az elkö­ve­tés esz­kö­zé­ül hasz­nált kony­ha­kést koboz­za el.