Főoldal » Hírek » Pillangókést dobott a barátnője felé – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 23 éves férfi ellen, aki fenye­get­te és meg­ütöt­te az őt elhagy­ni szán­dé­ko­zó barátnőjét.

A vád­irat sze­rint a férfi 2023. feb­ru­ár 20-án össze­ve­szett a 20 éves barát­nő­jé­vel egy, a bánki üdü­lő­te­le­pen lévő ház­ban, mert a lány sze­ret­te volna lezár­ni a kap­cso­la­tu­kat. Vitá­juk során a férfi egy alka­lom­mal arcon ütöt­te a sér­tet­tet. Azért, hogy szü­le­i­től tele­fo­non segít­sé­get kér­jen, a lány elin­dult a tele­pü­lés köz­pont­já­ba, a férfi utána ment és a pil­lan­gó­ké­sét 15 méter távol­ság­ból felé dobta. A kés nem talál­ta el a sér­tet­tet, aki ijed­té­ben felsikított.

A pár ismét vesze­ked­ni kez­dett egy­más­sal, a férfi az idő­köz­ben újra magá­hoz vett kés­sel fenye­ge­tő­zött, hogy önma­gá­ban és a lány­ban is kárt tesz, ha nem békül ki vele. Ekkor egy arra járó nő sie­tett a sér­tett segít­sé­gé­re, akit a vád­lott előbb ugyan­csak meg­fe­nye­ge­tett a kés­sel, de végül távo­zott a helyszínről.

Mivel a férfi a cse­lek­ményt az élet kiol­tá­sá­ra alkal­mas esz­közt magá­nál tart­va követ­te el, az ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel, és – mivel a cse­lek­mény után kan­na­biszt szí­vott – kábí­tó­szer­bir­tok­lás vét­sé­gé­vel vádol­ta meg a táma­dót. A vád­irat­ban az ügyész­ség a cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő és azt meg­bá­nó fia­tal fér­fi­vel szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

Mivel a sér­tett és a segít­sé­gé­re siető nő sem kérte a kizá­ró­lag magán­in­dít­vány­ra bün­tet­he­tő könnyű testi sér­tés, vala­mint a zak­la­tás miatt a férfi meg­bün­te­té­sét, ezért ezek miatt nem kell felel­nie a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság előtt.