Főoldal » Hírek » Plázákban zsebeltek - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 32 és egy 37 éves fér­fi­val szem­ben, akik tavaly novem­ber­ben, buda­pes­ti bevá­sár­ló­köz­pon­tok­ban soro­zat­jel­leg­gel követ­tek el zseb­lo­pá­so­kat. A sér­tet­tek­től mobil­te­le­fo­no­kat és pénz­tár­cá­kat tulaj­do­ní­tot­tak el.

A vád­irat sze­rint a fia­ta­labb férfi 2021. novem­ber 7-én egy XV. kerü­le­ti bevá­sár­ló­köz­pont étte­rem részé­nél, a szom­szé­dos asz­tal­nál ülő sér­tett szék­tám­lá­ra terí­tett kabát­zse­bé­ből tulaj­do­ní­tott el egy 210.000 forint érté­kű mobiltelefont.

A vád­lot­tak a továb­bi öt, vád sze­rin­ti bűn­cse­lek­ményt már együtt követ­ték el, mind­egyi­ket egy VIII. kerü­le­ti plá­zá­ban. Az első eset­ben, 2021. novem­ber 17-én az egyi­kük egy nő kabát­zse­bé­ből ész­re­vét­le­nül kiemel­te a pénz­tár­cá­ját a benne lévő okmá­nyok­kal, bank­kár­tyá­val, és 10.000 forint kész­pénz­zel együtt. Társa ezalatt figye­lés­sel és taka­rás­sal segí­tet­te a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét. A vád­lot­tak ezután az eltu­laj­do­ní­tott bank­kár­tyá­val még ugyan­ezen a napon több buda­pes­ti dohány­bolt­ban vásá­rol­tak, több tíz­ezer forint értékben.

Két nap­pal később, 2021. novem­ber 19-én, majd novem­ber 21-én a pláza egy-egy kávé­zó­já­ban zse­bel­tek ki két nőt. Az első eset­ben a sor­ban előt­tük álló sér­tett háti­zsák­já­ból egy 145.000 forint érté­kű mobil­te­le­font lop­tak, a másik nő tás­ká­já­ból pedig egy pénz­tár­cát tulaj­do­ní­tot­tak el. A tár­cá­ban talált bank­kár­tyá­val ezután egy tra­fik­ban össze­sen 13.000 forint érték­ben vásároltak.

Ismét pár nap eltel­té­vel, 2021. novem­ber 23-án a pláza étte­rem részé­nél a szom­szé­dos asz­tal­nál ülő férfi szék­tám­lá­ra terí­tett kabát­zse­bé­ből egy kb. 20.000 forint érté­kű mobil­te­le­font emel­tek ki, miu­tán azon­ban lát­ták, hogy a tele­fon kép­er­nyő­je törött, azt vissza­tet­ték a sér­tett kabát­zse­bé­be. Ezután fel­áll­tak, és egy másik asz­tal­hoz lép­tek, ahol az egyi­kük útba­iga­zí­tás kérés ürü­gyén elte­rel­te a sér­tett figyel­mét, miköz­ben a társa eltu­laj­do­ní­tot­ta a férfi asz­ta­lon lévő pénz­tár­cá­ját, a benne lévő érté­kek­kel együtt.

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség a két, bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit üzlet­sze­rű­en, zseb­tol­vaj­lás útján, több eset­ben köz­ok­irat, vala­mint készpénz-helyettesítő fize­tő­esz­köz egy­ide­jű elvé­te­lé­vel elkö­ve­tett lopá­sok bűn­tet­té­vel, illet­ve vét­sé­gé­vel, továb­bá infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lá­sok bűn­tet­té­vel vádol­ja. A kerü­le­ti ügyész­ség mind­két vád­lott ese­té­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vád­irat­ban. A vád­lot­tak letar­tóz­ta­tás­ban vannak.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság elfo­gás­ról kiadott köz­le­mé­nye, vide­ó­val, az aláb­bi lin­ken érhe­tő el.

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/valogatos

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó fel­vé­te­len két zse­be­lés lát­ha­tó, az egyik a XV. kerü­le­ti bevá­sár­ló­köz­pont étter­mé­nél, a másik pedig a VIII. kerü­le­ti pláza egyik kávézójánál.