Főoldal » Hírek » Prostituáltként dolgoztatott és használt ki nőket egy pár Budapesten – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy fér­fi­val és egy nővel szem­ben, akik 2016-2019. között 2 nő sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tás­nyúj­tá­sá­ból is hasz­not húz­tak, kihasz­nál­va a sér­tet­tek szo­rult hely­zet, 1 nőt pedig aka­ra­ta elle­né­re igye­kez­tek ráven­ni a pros­ti­tú­ci­ó­ra.

A vád­irat sze­rint egy 55 éves férfi és egy 41 éves nő 2019-ig több eset­ben követ­tek el pros­ti­tú­ci­ót érin­tő, ember­ke­res­ke­de­lem­nek minő­sü­lő és más bűn­cse­lek­mé­nye­ket, miköz­ben a nő maga is nyúj­tott sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tást ügy­fe­lek­nek.

A nő 2016-ban fon­dor­la­tos módon a laká­suk­ba csalt egy 19 éves fia­talt, azt hazud­va, hogy masszőr­ként asszisz­tenst keres maga mellé. A lakás­ban már jelen volt az 55 éves vád­lott és egy másik férfi. Ami­kor a 41 éves nő elmond­ta a lány­nak, hogy pros­ti­tu­ált­ként kell dol­goz­nia, ő ebben nem kívánt részt venni, azon­ban az elkö­ve­tők nem enged­ték el, és el kel­lett tűr­nie, hogy fehér­ne­műs fotó­kat készít­se­nek róla. A sér­tett a fotó­zás után a pár figyel­met­len­sé­gét kihasz­nál­va elme­ne­kült, és a nő fenye­ge­té­sé­re sem tért vissza.

Az 55 éves férfi 2017-ben meg­is­mer­ke­dett egy 17 éves lánnyal, aki­vel sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot léte­sí­tett. Miu­tán a lány a vád­lot­tak által hasz­nált lakás­ba köl­tö­zött, a férfi a kis­ko­rú barát­nő­jé­ről por­nog­ráf fel­vé­te­le­ket készí­tett, ame­lye­ket szá­mí­tó­gé­pén tárolt. Miu­tán a lány nagy­ko­rú lett, a férfi – kihasz­nál­va barát­nő­je érzel­mi füg­gő­sé­gét és kiszol­gál­ta­tott­sá­gát – rábír­ta, hogy pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get foly­tas­son. A szol­gál­ta­tást rek­lá­mo­zó hir­de­tést társa szer­kesz­tet­te és tette közzé. A hir­de­tés­re jelent­ke­zők tele­fon­hí­vá­sa­it a sér­tett a férfi fel­ügye­le­te mel­lett fogad­ta, a szol­gál­ta­tás nyúj­tá­sa során a vád­lot­tak a lakás másik helyi­sé­gé­ben tar­tóz­kod­tak. A sér­tett 2018-2019-ben napi rend­sze­res­ség­gel dol­go­zott pros­ti­tu­ált­ként és a férfi ese­ten­ként bán­tal­maz­ta is. A fia­tal nő végül egy isme­rő­se anya­gi segít­sé­gé­vel tudott csak meg­szök­ni, melyet köve­tő­en a szü­le­i­vel együtt fel­je­len­tést tett.

A pár egy 40 éves nő pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­gét is elő­se­gí­tet­ték, aki rossz anya­gi hely­ze­te miatt keres­te meg őket. Végül a nő néhány hónap után hely­re­ál­lí­tot­ta koráb­bi pár­kap­cso­la­tát, fel­ha­gyott a pros­ti­tú­ci­ó­val és meg­sza­kí­tot­ta kap­cso­la­tot az elkö­ve­tők­kel.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fér­fit és a nőt 2 rend­be­li, társ­tet­tes­ként kizsák­má­nyo­lás cél­já­ból elkö­ve­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­té­vel és üzlet­sze­rű kerí­tés­sel, a fér­fit ezen túl gyer­mek­por­nog­rá­fi­á­val is vádol­ja. Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a Fővá­ro­si Tör­vény­szék ítél­je a vád­lot­ta­kat fegy­ház­ra és pénz­bün­te­tés­re, illet­ve tilt­sa el őket a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, vala­mint a tilt­sa meg a fér­fi­nak, hogy kis­ko­rú­a­kat érin­tő fog­lal­ko­zást gya­ko­rol­has­son.

A vád sze­rin­ti bűn­cse­lek­mé­nye­ket a tör­vény - a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra is figye­lem­mel - 2 évtől 12 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenye­ge­ti.

Az ember­ke­res­ke­de­lem elle­ni harc tár­gyá­ban koráb­ban köz­zé­tett tájé­koz­ta­tó vide­ó­ink itt érhe­tők el:

https://ugyeszseg.hu/harc-az-emberkereskedelem-ellen-3/

https://ugyeszseg.hu/harc-az-emberkereskedelem-ellen/